Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA HITNO DONOŠENјE ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/9/2017 10:47:08

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za hitno donošenje Zakona o apotekarskoj delatnosti, kako bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji.
Javna rasprava povodom Zakona o apotekarskoj delatnosti završena je početkom tekuće 2017. godine.
Sindikat je više puta ukazao na neophodnost hitnog donošenja zakona, jer će se urušiti sve apoteke u državnom sektoru, usled pre svega nejednake tržišne utakmice.Postojeći način finansiranja apoteka je neodrživ za apotekarski sistem.
Obećano je da će ovo pitanje rešiti Radna grupa ministara najkasnije do kraja 2016. godine. Rešenja još uvek nema, a nema ni naznaka kada bi zakon mogao da stupi na snagu.


Podsećamo Vas na Vaše obećanje sa sastanka održanog 11.aprila 2017.godine o izjednačavanju uslova poslovanja svih apoteka. Naše predloge u vezi sa tim ste dobili blagovremeno.


Ukazujemo Vam da su se obistinile tvrdnje Sindikata da će nezakonitim izdavanjem u zakup apoteka vlasnicima privatnog kapitala, građani koji žive u udalјenim prigradskim ili seoskim područjima ostati bez farmaceutske zdravstvene zaštite. To je sada realnost.


Pitamo se kome je u interesu urušavanje državnog apotekarskog sektora?


Građanima su uskraćena osnovna Ustavom garantovana prava na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlјa. Zaustavite bezakonje, učinite sve da se sačuvaju državne apoteke, jer one predstavlјaju resurs bez kojeg nijedna ozbilјna država ne može funkcionisati. Sačuvajmo zdravlјe građana.

Zbog svega navedenog, OČEKUJEMO VAŠE HITNO POSTUPANјE U SKLADU SA DATIM OBEĆANјEM


Predsednik
dr Zoran Savić

.

UPUĆEN ZAHTEV ZA ODRŽAVANјE SASTANKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/9/2017 11:33:05
Pododbor za socijalnu zaštitu kao najviši organ Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite na sednici održanoj 15.09.2017.godine razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Konstatovani su brojni problemi, pre svega veoma nepovolјan materijalni položaj zaposlenih uzrokovan neadekvatnim primanjima, kao i manjak izvršilaca, što urušava čitav sistem socijalne zaštite. U pojedinim sredstvima javnog informisanja pojavila se informacija da će zaposlenima u socijalnoj zaštiti biti povećana plata za samo 3%, što je unelo nemir i ogromno nezadovolјstvo među zaposlenima.

VAŽNO OBAVEŠTENјE - Sindikat uradio detalјnu analizu Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/9/2017 11:09:15
Obaveštavamo Vas da je Sindikat uradio detalјnu analizu Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama i s tim u vezi, šta je sve Sindikat učinio na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Dopis je poslat svim predsednicima sindikalnih organizacija.

U TEKST ZAKONA UVRŠTENO PRAVO NA UVEĆANU PLATU ZA RAD NEDELjOM ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/9/2017 13:47:59
Predlog NAŠEG SINDIKATA da se uvećana plata zbog posebnih uslova rada isplaćuje u u socijalnoj zaštiti ZA RAD NEDELjOM – 20% OD OSNOVNE PLATE ZA SVAKI SAT RADA NEDELjOM JE UVRŠTEN U TEKST ZAKONA.

VAŽNO OBAVEŠTENјE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/9/2017 12:18:50
Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta RS postignuta je saglasnost o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2018.godine i iznosiće 143,00 dinara (neto) po radnom času.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan je sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta RS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/9/2017 10:43:26
U sredu 6. septembra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održan je sastanak kome su prisustvovali ministar Branko Ružić, pomoćnik ministra Ivana Savićević sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta RS. Prihvaćen je predlog Sindikata na kome insistiramo od početka pregovora da se dnevnice za službeno putovanje u zemlјi i inostranstvu ne mogu umanjivati, već da se isplaćuju najmanje u visini propisanoj Posebnim kolektivnim ugovorima za delatnost zdravstva i socijalne zaštite. Takođe, prihvaćena je i primedba vezana za broj dana za koji se isplaćuje uvećana plata za dodatno opterećenje sa 10 radnih dana na 5, odnosno sa 20 radnih dana na 10.

Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/9/2017 14:30:14
Obaveštavamo Vas da je dana 31.avgusta 2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 81/2017, objavlјena Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV ZA POVEĆANјE BROJA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/9/2017 13:09:48
Zbog alarmantanog stanja u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017). Članom 12. stav 1. i 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US) propisano je da ako je broj zaposlenih u organizacionom obliku manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, broj zaposlenih se može povećavati najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, a ako se u postupku racionalizacije izvrši racionalizacija broja zaposlenih na broj manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, organizacioni oblik može povećavati taj broj najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, osim za ona radna mesta, odnosno poslove na kojima je sprovedena racionalizacija.

U palati Srbija održana javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Mediji · 4/9/2017 15:08:06
Obaveštavamo Vas da je danas u Beogradu održana javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Sindikat je uzeo aktivno učešće u diskusiji i još jednom izneo predloge, mišlјenja i sugestije. U sredu 6. septembra 2017. godine, u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održaće se sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta RS.

ZAHTEV ZA UVEĆANјE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/8/2017 11:53:42
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za uvećanje plata ZA 15% svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014), osnovica za obračun i isplatu plata umanjena je za 10%. Zaklјučkom Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine zaposlenima kod korisnika javnih sredstava uvećana je osnovica počev od plate za decembar 2015. godine (koja još uvek nije isplaćena) i iznosila je – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje, a zatim novim Zaklјučkom broj 121-12361/2016-1 od 23. decembra 2016.godine uvećana je osnovica počev od plate za decembar 2016. godine i iznosi – neto 2.561,23 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje. Nakon ova dva uvećanja osnovice, plata zaposlenima još uvek nije vraćena na nivo pre umanjenja od 2014. godine, odnosno nedostaje još 2,74%. Prema zvaničnim statističkim podacima, inflacija u periodu 2014-2017 godina (jul) iznosi više od 7%. Dakle, da bi se plate zaposlenima vratile na nivo iz oktobra 2014. godine, neophodno je da se osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenima uveća za najmanje 10%. Sindikat zahteva uvećanje plata za 15%, iz razloga što smatramo da je to minimalno realno povećanje plata za vremenski period od 5 godina, odnosno 1% godišnje.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu