Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

MINISTRU LONČARU UPUĆENA INICIJATIVA ZA HITNO REŠAVANјE PROBLEMA U DRŽAVNOM APOTEKARSKOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/4/2017 15:26:09
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar


PREDMET:
INICIJATIVA ZA HITNO REŠAVANјE PROBLEMA U DRŽAVNOM APOTEKARSKOM SEKTORUPoštovani ministre,


Obraćamo vam se sa inicijativom za hitno rešavanje problema prisutnih u državnom apotekarskom sektoru kao integralnom delu zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.

Apoteka Pančevo je u blokadi od decembra 2015. a do danas nije pokrenuta niti jedna mera sanacije problema i prevencije svih potonjih (blokada apoteka Šabac, Bor, Sremska Mitrovica, Kikinda). Dugovanja svakodnevno rastu. Dugovanja apoteka, prema podacima Ministarstva finansija iz marta 2017. u kretala su se oko 1/5 ukupnih dugovanja u zdravstvu. U pitanju je sistemski problem koji ne trpi sporadična rešenja i dogovore na lokalnom nivou.

 Od ukupno 35 državnih ustanova ( sa oko 770 organizacionih jedinica na teritoriji RS), 26 ima dugovanja na osnovu izveštaja Ministarstva finansija (24.02.2017.),  od toga prvih 6 generiše više od 86% duga. Za apoteke koje su u blokadi (Apoteka Pančevo, Apoteka Bor, Apoteka Šabac, Apoteka Sremska Mitrovica) i koje nose najveći deo dugovanja (13.5 miliona evra ili 66%), izdavanje u zakup nije rešenje, jer sredstva koja bi se eventualno dobila od zakupa ne mogu pokriti dugovanja (primer: Apoteka Šabac).

U skladu sa dogovorom sa sastanka održanog 11. aprila 2017. godine, dostavlјamo Vam zajedničke predloge Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Farmaceutske komore Srbije i GSZSZ „Nezavisnost“ za rešenje problema:

1. Hitno donošenje zakonske regulative prvenstveno:  
• Pravilnika o Listi predmeta koji se mogu prodavati u apotekama,
• Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za obavlјanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe,
• Zakona o apotekarskoj delatnosti (i preuzimanje osnivačkih prava od strane Ministarstva zdravlјa najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona).

Donošenjem navedenih zakonskih propisa postići će se sledeći cilјevi:

1. Stroga kontrola apotekarske delatnosi sa cilјem da se obezbedi visok nivo zaštite javnog zdravlјa građana;
2. Postizanje odgovarajućeg nivoa kvaliteta i bezbednosti farmaceutskih usluga i procesa, odnosno snabdevanja stanovništva lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava, kao i drugim proizvodima za unapređenje i očuvanje zdravlјa i predmetima opšte upotrebe;
3. Obezbeđivanje odgovarajuće geografske dostupnosti za pacijente i druge korisnike farmaceutskih usluga;
4. Obezbeđivanje tržišne i ekonomske isplativosti obavlјanja apotekarske delatnosti;
5. Obezbeđivanje jednakih uslova za sve pružaoce apotekarske delatnosti;
6. Obezbeđivanje transparentnog rada i pojačane kontrole.

Krajnji cilј je da se eliminišu nejasnoće i nedostaci važećih propisa i da se detalјno uredi sprovođenje apotekarske delatnosti na način koji će omogućiti da svi korisnici imaju pristup farmaceutskim uslugama pod istim uslovima, što podrazumeva ostvarivanje Ustavom zagarantovanih prava.

Do donošenja ovih zakonskih propisa potrebno je doneti MORATORIJUM na otvaranje apoteka u cilјu očuvanja kvaliteta farmaceutske usluge, a samim tim i javnog zdravlјa, što je praksa koja se primenjuje u zemlјama Evropske unije. Tipičan primer za to je Belgija koja je 8. decembra 1999. godine uvela moratorijum od 10 godina na otvaranje apoteka, i koji je produžen 2009. godine za 5 godina i 2014, treću put za redom, za dodatnih 5 godina. Obrazloženje za uvođenje moratorijuma zasniva se na sledećem: broj apoteka u odnosu na broj stanovnika (jedna apoteka na 2244 stanovnika) je izuzetno mali. Ovaj odnos ugrožava ekonomsku stabilnost apoteka, što značajno utiče na kvalitet usluga. Zakonodavac je posebno prepoznao da je ekonomska stabilnost apoteka neophodna kako bi se obezbedio adekvatan kadar u cilјu pružanja farmaceutske usluge visokog kvaliteta, a snabdevanje lekovima bilo efikasno i redovno na celoj teritoriji Belgije. Takođe, Mađarska je pre donošenja novog Zakona o apotekama u cilјu re-regulacije apotekarskog sektora uvela  šestomesečni moratorijum na otvaranje apoteka.

Evidencije Farmaceutske komore Srbije iz marta 2017, sa 80% obrađenih apoteka, pokazuju da je broj apoteka najveći u Beogradu, a da centralne beogradske opštine: Savski Venac, Stari grad i Vračar imaju najmanji broj stanovnika po apoteci, i to: 798 stanovnika po apoteci u opštini Savski Venac, 850 stanovnika po apoteci opština Stari Grad, 923 stanovnika po apoteci opština Vračar. Pored toga u mnogim većim gradovima broj stanovnika po apoteci je ispod svakog evropskog proseka: Šabac - 1.413 stanovnika po apoteci, Niš – 1.872 stanovnika po apoteci, Novi Sad – 1.872 stanovnika po apoteci. U manje atraktivnim mestima i gradovima, broj stanovnika po apoteci je iznad evropskog proseka, na primer: Kuršumlija 6.404 stanovnika po apoteci, Čoka 5.699 stanovnika po apoteci, Brus 8.159 stanovnika po apoteci. Prosečan broj stanovnika po apoteci u Srbiji se, po evidencijama Farmaceutske komore Srbije, kreće oko 2.100 stanovnika po apoteci.

Posebno naglašavamo da postupanje lokalnih samouprava, gde se objavlјuju javni oglasi za izdavanje u zakup poslovnih prostorija apoteka, NIJE U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA i podsećamo da je u Nacrtu Zakona o apotekarskoj delatnosti predloženo pravo prečeg zakupa od strane diplomiranih farmaceuta/magistra farmacije, što je praksa koja se sprovodi u Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

Važnost državnog apotekarskog sektora kao neraskidivog dela zdravstvenog sistema prepoznat je i u zemlјama EU koje imaju sličnosti sa Srbijom po pitanju zdravstvenih, društvenih, ekonomskih, kulturoloških, tradicionalnih i drugih pokazatelјa ( Slovenija, Hrvatska).   


Ravnopravan položaj apoteka u pogledu ugovaranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu (ANEKSIRANјE UGOVORA):

CENTRALNE JAVNE NABAVKE za lekove koji se izdaju na recept TREBA DA SPROVODI RFZO ZA SVE APOTEKE SA KOJIMA SKLAPA UGOVOR, s tim što treba uzeti u razmatranje i UVOĐENјE PREGOVARAČKOG POSTUPKA pri nabavci lekova od strane RFZO.
Analizom ukupno prenešenih sredstava za mesec januar 2017. godine koji su objavlјeni u Finansijskom izveštaju na sajtu  RFZO u iznosu od 2.221.655.333,98 dinara vidi se da je državnim apotekama, uklјučujući i apoteke pri domovima zdravlјa, prebačeno 1.139.489.148,31 dinara, što predstavalјa 51%, a da je preostalih 49% finansijskih sredstava prenešeno apotekama van Plana mreže.
S tim u vezi postavlјa se pitanje za koga će RFZO sprovoditi centralne javne nabavke za 2018. godinu.


• Izmena Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu, odnosno brisanje člana 60. stav 4. čime bi se apoteke koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova izjednačile po pitanju sklapanja ugovora sa RFZO sa ostalim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije.
• Da se u Ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2017. godine za apoteke van Plana mreže obavezno navede Predračun sredstava za 2017. godinu, koji je obavezni deo ugovora sa zdravstvenim ustanovama apotekama iz Plana mreže, a obzirom da se radi o javnim sredstvima.
• S obzirom na činjenicu da su centralne javne nabavke sprovedene isklјučivo za apoteke iz Plana mreže i da je po tom osnovu RFZO ostvario znatne uštede, a ove apoteke ostale bez sredstava na ime boniteta koje imaju apoteke u privatnom vlasništvu, radi izjednačavanja uslova poslovanja PREDLAŽEMO DA SE APOTEKAMA IZ PLANA MREŽE OMOGUĆI FIKSNA NADOKNADA ZA IZDAVANјE LEKOVA NA RECEPT U VISINI OD 8%.
• Razmatranje mogućnosti da se apotekama iz Plana mreže sredstva koja se odvajaju za participativno učešće stave na raspolaganje bez umanjenja fakturisanih usluga.  

3. Uvođenje jedinstvene maloprodajne cene lekova koji se izdaju na teret RFZO što je princip uređenih tržišta kao što je Nemačka.

Apoteke primenjuju promotivne tehnike koje se inače koriste od strane trgovaca robe široke potrošnje: davanje poklona, sniženje cena i bonusi postali su uobičajena praksa prilikom izdavanje lekova čiji je režim izdavanja na recept, kao i lekova čiji je režim izdavanja bez lekarskog recepta (OTC lekova). Pored toga što ovakva praksa, može uticati na prekomernu potrošnju lekova, pa predstavlјa rizik po javno zdravlјe i dovodi do potencijalne štete za državna finansijska sredstva, ona ujedno dovodi i do velikih razlika u cenama lekova, čak i onih koji se izdaju na teret RFZO.  
Napominjemo da smo sve navedene predloge rešenja i u prethodnom periodu u nekoliko navrata prezentovali predstavnicima Ministarstva zdravlјa, i Vama lično, ali nijedna od predloženih aktivnosti/odluka nije sprovedena, čime je vremenom došlo do obesmišlјavanja vrlo važnih intencija Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o apotekarskoj delatnosti (prelazak primarne zdravstvene zaštite na Republički nivo), sprovođenja CJN (uništavanjem državnog apotekarskog sektora izgubiće se smisao javnih nabavki) kao i mnogih, zakonom zagarantovanih prava pacijenata (pravičnost, pristupačnost, kvalitet, efikasnost).  

Smatramo da pitanje apotekarske delatnosti, njenog kvaliteta i opstanka treba da bude u fokusu ovog ministarstva, kao i sva druga pitanja od javnog interesa.

Očekujemo Vaše HITNO POSTUPANјE po datim predlozima.

S poštovanjem,

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Predsednik, dr Zoran Savić

Farmaceutska komora Srbije
Direktor, dr sci. med. Svetlana Stojkov

GSZSZ „Nezavisnost“
Predsednik. Zoran Ilić
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu