Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Od oktobarske plate osnovica 2618,26 dinara !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/10/2013 10:18:55
Tags: plateVladaSrbijezaključakNa predlog Ministarstva finansija Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se reguliše isplata i obračun zarada u javnom sektoru, koji se finansiraju iz budžeta Srbije.


Kompletan dokument možete preuzeti na linku ispod !

  
OBAVEŠTENjE ČLANSTVU - potpisan Sporazum o produženju roka važenja PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2013 14:33:29
Tags: PKUsporazumproduženje
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je potpisan Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, br. 36/10 i 42/10 – dr. propis, 46/13 i 74/13), koji se produžava do 31. marta 2014. godine. Napominjemo, da se navedeni Sporazum odnosi na sve zdravstvene ustanove.

Naš Sindiat upuio zahtev za odpočinjanje hitnih pregovora vezano za materijalni i radno - pravni položaj članstva i svih zaposlenih u zdravstu

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/10/2013 14:36:50
Tags: SindikatVladaSrbijepregovorizdravstvomereVlade
Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici održanoj 24. oktobra 2013. godine razmatralo je materijalni i socijalni položaj svog članstva zaposlenog u zdravstvu i socijapnoj zaštiti i zaključilo da se isti kontinuirano pogoršava, a posebno sa predloženim ekonomskim merama Vlade Republike Srbije. Podsećamo Vas da je Sindikat pokrenuo inicijativu za pregovore vezano za materijalni i radno - pravni položaj članstva i svih zaposlenih u zdravstu dopisom od 26. septembra 2013. godine, kao i obaveštenjem od 18. oktobra 2013. godine api nažalost poziv za pregovore još uvek nismo dobili.

Izjava dr Zorana Savić povodom najavljenih mera Vlade Srbije - RTV Bor

Objavio Administrator in Mediji · 24/10/2013 17:45:02
Tags: medijiZoranSavićSindikattzdravstvamereVlade
Izjava dr Zorana Savić povodom najavljenih mera Vlade Srbije - RTV Bor

Stav Ministarstva zdravlja u vezi prava zaposlenog na novogodišnju nagradu i prava na prigodan poklon za decu do 15 godina starosti - Apoteka Beograd

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/10/2013 17:33:35
Tags: jubilarnenagradeisplataMinistarstvozdravlja
Povodom Vašeg dopisa od 9. septembra 2013. godine, koji je prispeo u Ministarstvo zdravlja 13. septembra 2013. godine, u vezi prava zaposlenog na novogodišnju nagradu i prava na prigodan poklon za decu do 15 godina starosti, obaveštavamo Vas o sledećem: Članom 107. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom („Službeni glasnik RS”, br. 36/10,42/10, 46/13 i 74/13) propisano je da zaposlenima pripada pravo na isplatu novogodišnje nagrade u jednakom iznosu a o visini ove nagrade, Vlada i reprezentativni sindikati pregovaraju svake godine u postupku donošenja predloga budžeta Republike Srbije.

Zahtev za isplatu jubilarnih nagrada i nagrade od 4.000,00 dinara za sve zaposlene u socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/10/2013 17:15:46
Tags: jubilarnenagradesocijalnazastita
U vezi vašeg dopisa broj: 42 MG od 08.10.2013. godine, kojim zahtevatepo hitnom postupku isplatu svim zaposlenim u socijalnoj zaštiti, neisp jubilarnih nagrada za 2012. godinu, isplatu jubilarnih nagrada za 2013. godinu, kao i nagradu u neto iznosu od 4.000,00 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, obaveštavamo vas sledeće:

Odgovor direktora Gerantološkog centra

Objavio Administrator in Aktivnosti · 24/10/2013 16:05:02
Tags: gerantoloskicentarsocijalnazastitasindikat
Delatnost RJ Dnevni centri i klubovi finansira se u potpunosti iz buceta Grada Beograda (100%). Ustanova se 2012. godine obratila Gradu Beogradu-Sekretarijatu za socijanu zapggitu, sa zahtevom za prenos sredstava za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima čije se plate finansiraju iz budžeta Grada Beograda, koji su to pravo ostvarili u 2012-oj godini (za 53 zaposlena).

Naš Sindikat uputio Vladi Srbije i Ministarstvu zdravlja nedvosmislene poruke i obaveštenje po pitanju predstavljenih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije o uvođenju solidarnog poreza i povećanju pdv-a.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/10/2013 13:38:36
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici održanoj 15. oktobra 2013. godine još jednom je iskazao OGROMNO NEZADOVOLjSTVO svog članstva povodom predstavljenih EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE o uvođenju solidarnog poreza i povećanju PDV-a. Članstvo našeg Sindikata i svi zaposleni u delatnosti zdravstva godinama nose teret ekonomske krize. Prosečna plata - zarada je nešto viša u odnosu na prosečnu zaradu u Republici Srbiji (4%), s tim što je neuporediva kvalifikaciona struktura zaposlenih u zdravstvu u odnosu na prosek u Republici. Plate zaposlenih u delatnosti zdravstva se obezbeđuju iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, a ne iz sredstava budžeta Republike Srbije. S toga, Sindikat ne vidi razlog za primenu solidarnog poreza i na zaposlene u zdravstvu.

Naš Sindikat uputio Vladi Srbije i Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike nedvosmislene poruke i obaveštenje po pitanju predstavljenih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije o uvođenju solidarnog poreza i povećanju pdv-a, a koje se tiču oblasti socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/10/2013 10:37:23
Tags: socijalnazastitasindikatministarstvovladamerevladeprotest
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici održanoj 15. oktobra 2013. godine još jednom je iskazao OGROMNO NEZADOVOLjSTVO svog članstva povodom predstavljenih EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE o uvođenju solidarnog poreza i povećanju PDV-a. Članstvo našeg Sindikata k svi zaposleni u delatnosti socijalne zaštite godinama nose teret ekonomske krize. Prosečna plata - zarada u socijalnoj zaštiti je niža 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji. Ukazujemo Vam da prema Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama i Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, PET GRUPA POSLOVA zaposlenih u socijalnoj zaštiti imaju plate - zarade niže čak i od minimalne. Pitamo Vas, da li zaposleni u socijalnoj zaštiti koji leče i pružaju usluge socijalne zaštite treba i sami da postanu socijalni slučajevi ili da budu primorani da napuste ustanove socijalne zaštite? Sindikat insistira na hitnoj izmeni UREDBE O KOEFICIJENTIMA i na zaključivanju POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE.

Čestitka članstvu povodom dana Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/10/2013 11:46:15
Tags: dansindikatačestitkaglavniodbor
Članstvu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije čestitamo DAN SINDIKATA 15. OKTOBAR – 22. GODINE OD USVAJANjA PRVOG STATUTA SINDIKATA Republički odbor Sindikata

SAOPŠTENJE povodom predstavljenih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/10/2013 09:55:40
Tags: sindikatzdravstvamerevladesolidarniporezZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, povodom predstavljenih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije, 8. oktobra 2013. godine kojima se najavljuje uvođenje solidarnog poreza iskazuje ogromno nezadovoljstvo svog članstva koje godinama nosi teret ekonomske krize. Prosečna zarada u delatnosti zdravstva je nešto viša u odnosu na prosečnu zaradu u Republici Srbiji (4%), s tim što je neuporediva kvalifikaciona struktura zaposlenih u zdravstvu odnosu na prosek.

ZAHTEV ZA DAVANjE JEDINSTVENOG TUMAČENjA NAČINA OBRAČUNA NAKNADE ZARADE-PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANjA SA RADA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 10/10/2013 15:47:44
Tags: todsustvosaradaumačenjeministarstvosindikat
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas obaveštava da se u određenim zdravstvenim ustanovama način obračuna naknade zarade-plate za vreme odsustvovanja sa rada ne obračunava u skladu sa zakonom, a isključivo na štetu zaposlenih. Zaposleni primaju naknade zarade-plate za vreme korišćenja godišnjeg odmora čak i u manjem iznosu od osnovne plate, što je u suprotnosti sa članom 114. Zakona u radu.

S A O P Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2013 15:39:53
Tags: konferencijazdravstvoreformesindikat
U organizaciji Evropske federacije sindikata javnih službi za Centralnu Evropu i Zapadni Balkan, u Beogradu je od 8. do 10. oktobra 2013. godine održana Konferencija „Reforme zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja“. Pored predstavnika sindikata zdravstva iz regiona učešće u radu Konferenciji uzeli su i predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i RFZO.

Zahtev našeg Sindikata za isplatu jubilarnih nagrada i odgovarajuće nagrade od 4.000 dinara za sve zaposlene u ustanovama socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2013 15:28:33
Tags: ZoranSavićzahtevjubilarnenagradeisplatasindikatzdravstvasocijalnazastita
Naš sindikat je uputio zahtev resornim ministarstvima rada i finansija, gradonačelniku, Sekretarijatu za socijalnu zaštitu i Narodnoj skupštini za isplatu jubilarnih nagrada i odgovarajuće nagrade od 4.000 dinara za sve zaposlene u ustanovama socijalne zaštite...

Sindikat i Lekarska komora nezadovoljni uredbom o korektivnom koeficijentu !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/10/2013 14:00:48
Tags: korektivnikoeficijentkapitacijasindikaturedba
Zaključak predstavnika Lekarske komore Srbije, Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Udruženja lekara opšte/porodične medicine glasi da su u potpunosti izostali efekti primene uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, u smislu pravednog nagrađivanja.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu