Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENjE O OTPOČINjANjU PREGOVORA ZA ZAKLjUČIVANjE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/10/2014 15:12:55
Tags: PKUSindikatzdravstvasocijalnazaštitapregovori

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su na sastanku održanom 31.10.2014.godine otpočeli pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost socijalne zaštite.
Sastanku su prisustvovali ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pomoćnik ministra za oblast rada Zoran Lazić, državni sekretar Branka Gajić sa saradnicima, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Bojana Potežica, ispred Ministarstva finansija Nataša Zavođa i predstavnici reprezentativnih sindikata u oblasti socijalne zaštite.


Dogovoreno je da se postupak pregovaranja vodi intenzivnije.
Naredni sastanak će se održati u utorak 04.11.2014. godine.
MINISTARSTVIMA DOSTAVLjEN PREDLOGA PLATNIH GRUPA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U DELATNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/10/2014 14:28:22
Na sastanku održanom 29.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije utvrdili su Predlog platnih grupa za oblast socijalne zaštite, te Vam dostavljaju isti radi daljeg postupanja.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2014 15:15:30
Tags: službeniglasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su dana 27.10.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 116/2014, objavljeni sledeći zakoni: 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu 2. Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

UPUĆEN ZAHTEV MINISTARSTVU ZDRAVLJA I RFZO ZA HITNO REŠAVANjE PITANjA POLOŽAJA INSTITUTA I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE I POLOŽAJA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2014 12:12:02
Tags: SindikatRFZOMinistarstvozdravljazahtevzaposleniradnici
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u zavodima/institutima za javno zdravlje, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 3AHTEVA 1. Da RFZO obezbedi uslove za razmatranje postojećeg (nepravednog) načina finansiranja instituta/zavoda za javno zdravlje, koji se primenjuje od 2002. godine, kao i da se izvrši izmena Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013), (odredbe izmena 93/2012 koje nisu integrisane u tekst), na način da se u članu 47. stav 2. broj: "2015" zamenjuje se brojem: "2016" ili da se u stavu 3. istog člana posle reči: "ustanove kulture" dodaju reči: "i zdravstvene ustanove čiji su osnivači Republika Srbija i organi lokalne vlasti,". Navedeno iz razloga što je od krucijalnog značaja za opstanak rada instituta/zavoda za javno zdravlje da se sopstveni prihodi ne uzimaju u budžet RS

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Republike Srbije uputili zahtev Vučiću

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/10/2014 13:23:28
Tags: SindikatzdravstvaVučićzahtevplatezaradePKU
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Republike Srbije i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, iskazuju ogromno nezadovoljstvo članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti materijalnim položajem i merama Vlade Republike Srbije i ZAHTEVAJU IZUZIMANjE ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE OD UMANjENjA ZARADA ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OBLAST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE JEDINSTVENO SAGLEDAVANjE SVIH ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

U ČETVRTAK 30.10.2014. SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA O PLATNIM RAZREDIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/10/2014 15:34:57
Tags: platnirazrediSindikatzdravstvaMinistarstvozdravlja
Obaveštavamo Vas da ćе se u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine sa početkom u 11:30 čасова u Palati Srbije ( Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kabinet ministra br. 370 ) održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata na temu platnih razrеda. Molimo da navedenom sastanku neizostavno prisustvujete.

SUTRA JAVNA SEDNICA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U OBLASTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ISPRED VLADE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/10/2014 14:08:50
Tags: javnasednicaSindikatzdravstvasocijalnazaštitasmanjenjeplataprotestštrajk
Obaveštavamo javnost da će se u organizaciji reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Republike Srbije i to Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” održati Javna sednica ispred zgrade Vlade Republike Srbije, u sredu 29.10.2014. godine, sa početkom u 11 časova. Sindikati će iskazati ogromno nezadovoljstvo zbog smanjenja plata, daljeg urušavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, odugovlačenja sa postupkom pregovora o zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva, nejednakog sagledavanja zaposlenih u javnom sektoru...

Stigao poziv za odpočinjanje pregovora za zaklučenje PKU za socijalnu zaštitu u RS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/10/2014 12:33:34
Tags: SindikatzdravstvaPKUsocijalnazaštitaVladaSrbije
Obaveštavamo vas da će se sastanak predstavnika pregovaračkog tima Vlade i Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, oba sindikata kao reprezentativna za oblast socijalne zaštite, održati dana 31.10.2014. godine, u 11,00 časova, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, drugi sprat, soba 20 — kabinet pomoćnika ministra Branke Gajić, u predmetu započinjanja pregovora za zaključivanje Posebnog kolekgivnog ugovora (PKU) za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.

dr Zoran Savić - Medija Centar Beograd

Objavio Administrator in Mediji · 25/10/2014 00:43:56
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaSrbijemedijacentarsmanjenjeplata
Konferencija za štampu pod nazivom ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”, koja je održana 14.10.2014. godine u Medija Centru

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/10/2014 15:40:28
Tags: Sindikatsaopštenjezdravstvo
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U JAVNOM SEKTORU

PREDSEDNIŠTVO DONELO ODLUKU O STUPANjU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/10/2014 13:47:40
Tags: ŠTRAJKSindikatzdravstvaPKUplatesmanjenjeplata
Na osnovu člana 2.,3.,4. i 11. Zakona o štrajku ("Službeni list SRJ , br. 29/96, "Službeni glasnik RS", br. 101/2005, 103/2012) i Odluke Republičkog odbora Sindikata br. 191/14 od 16.10.2014. godine o orgakizovanju jednodnevnog štrajka zaposlenih u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u Republici Srbiji, Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije sprovodi ODLUKU O STUPANjU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK 1.Jednodnevni granski štrajk zaposlenih organizuje se radi ispunjavanja sledećih zahteva: A) IZUZIMANjE ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE OD UMANjENjA ZARADA B) ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OBLAST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE C) JEDINSTVENOG SAGLEDAVANjA SVIH ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU 2. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih održaće se dana 05.11.2014. godine. 3. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih ispoljava se prekidom rada, okupljanjem zaposlenih u ustanovi i čitanjem Proglasa, uz poštovanje minimuma procesa rada. 4. Štrajkački odbor čine članovi Predsedništva Sindikata koji vode štrajk i zastupaju interese zaposlenih.

INFORMACIJA SA SASTANKA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/10/2014 15:25:55
Tags: SindikatzdravstvaMinistarstvozdravljaplatnirazrediplatenaknadastomatologija
Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja kojem su prisustvovali državni sekretar pri Ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić, članovi Komisije za izradu platnih razreda i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu, razgovaralo se o predlogu platnih razreda i drugim otvorenim pitanjima. Još jednom je zahtevano da svi zaposleni u javnom sektoru imaju isti tretman u vezi sa platnim razredima. Napominjemo, da je predlog našeg Sindikata vezano za platne razrede zaposlenih u zdravstvu u najvećem delu prihvaćen.

NOVI BROJ LISTA ZDRAVLJE (OKTOBAR 2014.)

Objavio Administrator in Mediji · 17/10/2014 18:26:06
Tags: listzdravlje
NOVI BROJ LISTA ZDRAVLJE (OKTOBAR 2014.) - PREUZMITE DIGITALNO IZDANJE

O B A V E Š T E Nj E - Ministarstvo Finansija planira umanjenje plata za Novembar !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/10/2014 15:07:53
Ministarstvo Finansija je uputilo dopis Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje sa zahtevom za izmenu finansijskog plana za 2014. godinu u kome se traži umanjenje rashoda za zaposlene tako što će se osnovica za obračun i isplatu plata umanjiti u iznosu od 10%. To znači da se planira umanjenje plata za mesec NOVEMBAR 2014. godine.

S A O P Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/10/2014 15:00:54
Tags: umanjenjezaradapkuministarstvosindikatzdravstvazlatiborlončaraleksandarvučić
Danas, 17.10.2014. godine u Vladi Republike Srbije održan je sastanak kojem su prisutvovali Premijer Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića sa saradnicima, (potpredsednica Vlade, Kori Udovički, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar pravde Nikola Selaković, ministar rada Aleksandar Vulin, ministar prosvete Srđan Verbić, ministar kulture Ivan Tasovac) i predsednici sindikata društvenih delatnosti. Na sastanku je razgovarano o umanjenju zarada zaposlenima u javnom sektoru, platnim razredima, PKU, Zakonu o budžetskom sistemu...

DANAS JE DAN NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/10/2014 11:01:07
Tags: SindikatzdravstvadanSindikatajubilej
SVIM NAŠIM ČLANOVIMA ČESTITAMO DAN SINDIKATA

U Medija centru održana konferencija ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”

Objavio Administrator in Mediji · 14/10/2014 14:56:25
Tags: Sindikatzdravstvamedijacentarmedijikonferencijanovinarištrajk
Na konferenciji za štampu pod nazivom ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”, koja je održana 14.10.2014. godine u Medija centru, predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu izneli su stavove povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije i najavili mogućnost organizovanja štrajka.

MINISTRU VULINU UPUĆENA INICIJATIVA ZA NASTAVAK PREGOVORA I ZAKLJUČIVANJE PKU ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/10/2014 09:13:49
Tags: PKUSindikatzdravstvasocijalnazaštitaMinistarstvorada
Na sastanku održanom 10.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, utvrdili su tekst Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite, te Vam dostavljaju isti radi daljeg postupanja. Molimo Vas da u što kraćem roku zakažete sastanak, kako bismo nastavili pregovore radi potpisivanja gore navedenog ugovora. S poštovanjem,

Srbija će uvoziti lekare

Objavio Administrator in Mediji · 13/10/2014 08:42:39
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićštednjalekariodlazeSrbija
Nedavno usvojene ekonomske mere Vlade Srbije za izlazak iz krize naišle su na oštru reakciju građana širom zemlje. Svi se, uglavnom, slažu da se nalazimo u veoma ozbiljnoj finansijskoj krizi, da u budžetu nema dovoljno para da se namire sve obaveze, ali i kritički se odnose prema merama koje će u prvom redu pogoditi zaposlene u javnim službama i penzionere. Među onima koji će na svojim leđima osetiti teret izlaska iz sadašnje krize jesu i zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Oni ne podržavaju vladine mere jer, kako ističe predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite dr Zoran Savić, „one neće ništa dobro doprineti zaposlenima u zdravstvu i građanima Srbije".

REPREZENTATIVNI SINDIKATI OTPOČELI PREGOVORE SA MINISTARSTVIMA O UVOĐENJU PLATNIH RAZREDA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2014 16:09:32
Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja, kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu, otpočelo se sa razgovorima o platnim razredima. Određeno je 20 zdravstvenih ustanova koje treba da utvrde da li struktura od 12 platnih grupa odgovara potrebama sistema zdravstva.

Reprezentativni sindikati utvrdili tekst PKU za oblast socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2014 16:03:29
Tags: SindikatzdravstvasocijalnaezaštiteSrbijePKU
Na sastanku održanom 10.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, utvrdili su tekst Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite i isti uputili Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja na dalje postupanje. Sindikati insistiraju da se pregovori nastave u najkraćem mogućem roku, a sve u cilju potpisivanja gore navedenog ugovora.

Održana Regionalna konferencija zdravstva Jugoistočne Evrope

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2014 15:06:04
Tags: SindikatzdravstvaREGIONALNAKONFERENCIJAzdravstva
U Prolom Banji od 07. do 10. oktobra održana je Regionalna konferencija zdravstva Jugoistočne Evrope. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom fondacije ”FridriCh Ebert”, a domaćin je bio naš Sindikat.

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/10/2014 21:39:14
Tags: Sindikatzdravstvamedijikonferencijasmanjenjeplata
Na sastanku održanom 07.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, dogovorili su se da održe konferenciju za štampu sa temom: ”SMANjENjE PLATA, KAP KOJA PRELIVA ČAŠU”...

Održan sastanak u Vladi Republike Srbije - dijalog se nastavlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/10/2014 15:18:11
Tags: SindikatzdravstvaplatnirazrediPKUZlatiborLončar.KoriUdovički
Na današnjem sastanku održanom u Vladi Republike Srbije, kojem su prisustvovali ministar zdravlja ass. dr Zlatibor Lončar, sa državnim sekretarima i potpredsednica Vlade, ministar Kori Udovički sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata u zdravstvu, razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i to: 1.Najavljenom umanjenju zarada 2.Platnim razredima 3.Posebnom kolektivnom ugovoru 4.Drugim pitanjima (sopstveni prihodi, minuli rad, instrukcije RFZO...)

POSLEDNJA VEST

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/10/2014 10:41:26
Tags: SindikatzdravstvaZlatiborLončarKoriUdovičkiVladaSrbije
Danas 02.10.2014.god. u 12.30 časova, u Vladi Srbije održaće se sastanak ministra zdravlja ass.dr Zlatibora Lončara i potpredsednice Vlade Kori Udovički sa predstavnicima reprezentativnih Sindikata u zdravstvu.

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/10/2014 09:56:48
Tags: Sindikatzdravstvafarmaceutasestarazakonsastanakhitno
Na sastanku održanom 30.09.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, doneli su odluku o zajedničkom preduzimanju daljih aktivnosti povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu