Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

O B A V E Š T E Nj E - ODRŽANA SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/11/2014 10:11:26
Tags: RepubličkiodborSindikatzdravstvaplatePKUštrajkmereVladeMinistarstvozdravljaRepublički odbor Sindikata
na sednici održanoj 26. novembra 2014. godine razmatrao je radno – pravni i materijalni položaj članstva sindikata i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštitite i konstatovao sledeće:

  • Obezbeđeno je da se otpremnina za odlazak u penziju isplaćuje u visini tri zarade, kako je to utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija sa proširenim dejstvom.

  • Naš Sindikat je takođe, obezbedio da nadležno ministarstvo dostavi novu instrukciju vezano za obračun i isplatu plata zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zbog umanjenja plata.

  • Na zahtev našeg Sindikata sopstveni prihodi ustanova ostaju i u narednoj godini.

  • Problem zaposlenih u stomatologiji je u postupku rešavanja i očekuje se isplata zaostalih plata početkom naredne godine.

  • Odobren je prijem novih zaposlenih u zdravstvu radi popune nedostajućih kadrova.

  • Pregovori sa predstavnicima Ministarstva zdravlja vezano za platne razrede i Poseban kolektivni ugovor za oblast zdravstva su za sada zadovoljavajući i u najvećoj meri predlozi našeg Sindikata su usaglašeni sa Ministarstvom zdravlja.

  • Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na sastanku održanom 26. novembra 2014. godine su osporili zajednički predlog Ministarstva zdravlja i reprezentativnih sindikata vezano za platne razrede i platne grupe. Predstavnici Ministarstva zdravlja i reprezentativnih sindikata su ostali pri svom predlogu.

  • Pregovori sa predstavnicima Vlade Republike Srbije za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite su intezivirani i obavljaju se dva puta nedeljno. Kompletan tekst predloga PKU koji su dostavili reprezentativni sindikati za oblast socijalne zaštite je razmotren sa predstavnicima Vlade RS. Pregovori se nastavljaju 27. novembra 2014. godine.

  • Pregovori za Poseban kolektivni ugovor za oblast zdravstva nastavljaju se 1., a za platne razrede 2. decembra 2014. godine, o čemu će članstvo biti blagovremeno izvešteno.


Republički odbor Sindikata je zaključio da se za sada pregovori sa resornim ministarstvima i Vladom Republike Srbije obavljaju na zadovoljavajući način.


U slučaju osporavanja prava zaposlenih Sindikat će nastaviti sa ranije započetim aktivnostima.
Podsećamo da Odluka o štrajku nije stavljena van snage već je privremeno zamrznuta, dok traju pregovori.
Od rezultata pregovora zavise dalje aktivnosti Sindikata.
BANKA MATIČNIH ĆELIJA DOSTUPNA ČLANOVIMA NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/11/2014 17:14:26
Tags: Sindikatzdravstvamatičnećelijeskaldištenje
Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji su u ime Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i kompanije Beo Stem Cell potpisali dr Zoran Savić i Gabriela Ristić, A kojI se odnosi na skladištenje matičnih ćelija iz krvi pupčanika članovima Sindikata i zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

ZAHTEV ZA IZUZIMANjE NAKNADE ZA TOPLI OBROK I REGRES OD UMANjENjA PLATE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/11/2014 14:56:09
Tags: SindikatzdravstvatopliobroksmanjenjeplataPKUVladaSrbije
U skladu sa obavljenim razgovorima na sastanku održanom u Vladi Republike Srbije dana 24.11.2014.godine, kojem su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da mesečnu naknadu za ishranu (topli obrok) i regres za godišnji odmor izuzmete iz umanjenja plata. Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014) u osnovicu neto prihoda ne uračunavaju se oni elementi plate koje zakon inače i ne podvodi pod osnovnu neto platu - naknada za ishranu u toku rada i regres za godišnji odmor i druge različite naknade troškova... Podsećamo Vas da je članom 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014) propisano da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku dana i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/11/2014 14:00:26
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićAleksandarVučićPKUsmanjenjeplatazahtevVladaSrbije
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da je nakon jučerašnje konferencije za štampu reprezentativnih sindikata društvenih delatnosti i inicijative koju je pokrenuo naš Sindikat vezano za nezakonito umanjenje plate zaposlenima čija je neto plata niža od 25.000,00 dinara, zakazan hitan sastanak u Vladi Republike Srbije. Sastanku su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima.

Održana zajednička konferencija za medije Sindikata javnih službi - zajedno protiv smanjenja zarada !!

Objavio Administrator in Mediji · 20/11/2014 18:50:35
Tags: sindikatijavnihslužbikonferencijamedijiZoranSavićsmanjenjeplata
Savez samostalnih sindikata Srbije upozorio je danas da bi najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru moglo da bude i znatno veće od deset odsto. To bi, kako navode, moglo da se desi i zaposlenima koji imaju plate manje od 25.000 dinara. Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić pokazao je papir na kojem se vidi obračun nove plate čistačice u jednoj zdravstvenoj ustanovi, prema kojem će njena nova zaradi biti oko 12.000 dinara mesečno, iako ona nije trebalo da bude smanjena jer je ispod zakonom određenih 25.000 dinara. Prema njegovim rečima, u novom obračunu je smanjena osnovica, ali se ne iskazuju naknade za regres, topli obrok i za prevoz, što je "izigravanje zakona".

ZAHTEV ZA ISPLATU OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU ZAPOSLENIMA U SKLADU SA POSEBNIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/11/2014 12:45:19
Tags: SindikatzdravstvaRFZOPKUotpremninepenzije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva od Vas striktno poštovanje člana 107. stav 1. tačka 1) Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom, kojim je propisano da je poslodavac dužan da isplati zaposlepom otpremnnnu pri odlasku u penziju najmanje u visini tri prosečne plate zaposlenog u momentu isplate, s tim što tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne plate po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.

VAŽNO OBAVEŠTENjE !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/11/2014 13:06:12
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićplataosnovicaumanjenjesmanjenjeVladaSrbije
Nakon stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014) 28. oktobra 2014. godine, osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava umanjuje se za 10%. Zaposleni čija je osnovna NETO PLATA pre početka primene ovog zakona za puno radno vreme bila NIŽA OD 25.000 DINARA, ZADRŽAVA SVOJU NETO PLATU. Isplata akontacije plate za novembar 2014. godine je urađena po umanjenoj osnovici za 10%, čime su svim zaposlenima u delatnosti zdravstva umanjene akontacije. Odmah nakon saznanja o umanjenju akontacije, naš Sindikat je preduzeo aktivnosti. Predsednik Sindikata dr Zoran Savić je pokrenuo inicijativu, obavio razgovore sa predstavnicima ministarstva zdravlja i ukazao da je kod isplate akontacije za novembar 2014. godine prekršen zakon.

SREĆNA SLAVA

Objavio Administrator in Akcije · 14/11/2014 13:58:58
Tags: lekarskaslavaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije čestita lekarsku slavu članstvu i svim lekarima

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 14/11/2014 10:11:57
Tags: AKTIVNSTISINDIKATASindikatzdravstvaPKUsmanjenjelataZoranSavištrajkMinistarstva
Obaveštavamo članstvo o aktivnostima Sindikata nakon Javne sednice održane ispred zgrade Vlade Republike Srbije dana 29.10.2014. godine. Održana su četiri sastanka u Ministarstvu zdravlja i to 30.oktobra,4.,6 i 12. novembra 2014. godine. Na navedenim sastancima razgovarano je o platnim razredima i zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Radni tekst Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva je usaglašen sa resornim ministarstvom. Očekuje se nastavak pregovora, na kojem će pored predstavnika Ministarstva zdravlja, pregovarački tim Vlade Republike Srbije činiti i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

MINISTARSTVIMA UPUĆEN ZAHTEV DA PRIHODI KOJE OSTVARE USTANOVE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZADRŽE KARAKTER SOPSTVENIH PRIHODA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/11/2014 09:23:22
Tags: Sindikatzdravstvasopstveniprihodi
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zahteva da se po hitnom postupku izvrši izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013). Članom 47. stav 1. propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje pripadnost sopstvenih prihoda korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

RFZO POTVRDIO POSTUPANJE PO INSTRUKKCIJI MINISTARSTVA KOJA JE DONEŠENA NA ZAHTEV NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/11/2014 11:43:16
Tags: SindikatzdravstvaRFZOPKUotpremnineMinistarstvo
U skladu sa Vašim zahtevom za poštovanje prava zapospenih utvrđenih posebnim kolektivnim ugovorom broj 050 od 06.11.2014. godine, obaveštavamo vas da je Republički fond za zdravstveno osiguranje postupio po mišljenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA – DATA NOVA INSTRUKCIJA RFZO U VEZI ISPLATE OTPREMNINA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/11/2014 09:10:44
Tags: SindikatzdravstvaRFZOoptremninePKU
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva da je nakon više intervencija upućenih Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja u vezi isplate otpremnina prilikom odlaska u penziju, usvojen opravdani zahtev Sindikata. RFZO je dao novu instrukciju i umesto dve, isplaćuju se tri zarade. Takođe, svim zaposlenima kojima su isplaćene dve zarade, poslodavac je u obavezi da isplati razliku. Napominjemo još jednom da su poslodavci dužni ......

MINISTARSTVO POZIVA NA SASTANAK POSEBNE RADNE GRUPE ZA ZDRAVSTVO

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/11/2014 13:50:23
Tags: SindikatzdravstvaPKUMinistarstvozdravljasastanakradnagruparavrstavanjepslova
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 12. novembra 2014. godine sa početkom u 13:00 časova, u prostorijama Ministarstva zdravlja, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kabinet broj 372) održati sastanak Posebne radne grupe za razvrstavanje poslova u oblasti zdravstva.

Emisija "DA MOŽDA NE" 6.11.2014. (VIDEO)

Objavio Administrator in Mediji · 7/11/2014 21:28:16
Tags: dZoranSavićZlatiborLončarzaposleniuzdravstvusmanjenjeplata
Šta zahtevaju lekari od države, kakav je njihov položaj u zdravstvenom sistemu? Da li će njihova obustava rada imati posledice po pacijente? O štrajku i zahtevima zdravstvenih radnika u studiju govore: dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja u Vladi Srbije dr Dušan Milisavljević, član Odbora za zdravlje Skupštine Srbije dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

RFZO UPUĆEN ZAHTEV ZA POŠTOVANjE PRAVA ZAPOSLENIH UTVRĐENIH PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/11/2014 20:54:25
Tags: SindikatzdravstvaRFZOPKU
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva još jednom da poštujete prava zaposlenih utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija sa proširenim dejstvom vezano za isplatu otpremnina za odlazak u penziju.

O B A V E Š T E Nj E - Predsednik našeg Sindikata pozvan na sastanak sa ministrima u Vladi Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 11:30:40
Tags: ZoranSavićVladaSrbijeministri
DANAS, 6. NOVEMBRA 2014. GODINE STIGAO JE POZIV PREDSEDNIKU SINDIKATA DR ZORANU SAVIĆU DA UČESTVUJE U RADU SASTANKA KOJI ĆE SE ODRŽATI 7. NOVEMBRA 2014. GODINE, U VLADI REPUBLIKE SRBIJE. ISPRED VLADE REPUBLIKE SRBIJE NA SASTANKU ĆE BITI: POTPREDSEDNICA VLADE, MINISTARKA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE KORI UDOVIČKI, MINISTAR ZDRAVLjA ass.dr ZLATIBOR LONČAR, MINISTAR PROSVETE SRĐAN VERBIĆ I MINISTAR KULTURE IVAN TASOVAC.

Ne propustite večeras - RTS1 u 21 h emisija „DA MOŽDA NE“

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 09:15:33
Tags: ZoranSavićZlatiborLončarSindikatzdravstvaSrbije
Danas, 6. novembra 2014. godine na prvom programu RTS-a u 21 sat u emisiji „DA MOŽDA NE“ gosti su: Ministar zdravlja ass dr Zlatibor Lončar predsednik Sindikata dr Zoran Savić narodni poslanik dr Dušan Milisavljević

S A O P Š T E Nj E - U jednodnevnom štrajku 5. novembra 2014. god. učestvovalo oko 80% zaposlenih

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 09:06:33
Tags: štrajkSindikatzdravstvaSrbije
U organizovanom jednodnevnom štrajku održanom 5. novembra 2014. godine učestvovalo je oko 80% članstva Sindikata i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite u Republici Srbiji. Pregovori o platnim razredima za oblast zdravstva nastavljaju se danas, 6. novembra 2014. godine. Takođe, tokom naredne nedelje nastavljaju se pregovori o Posebnom kolektivnom ugovoru za oblast zdravstva i oblast socijalne zaštite.

Sindikati javnog sektora i društvenih delatnosti SSSS traže hitan sastanak sa premijerom i ministrom finansija

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 08:49:39
Tags: smanjenjeplatajavnisektordruštvenisektorSindikatzdravstva
Sindikati javnog sektora i društvenih delatnosti Saveza samostalnih sindikata Srbije traže hitan sastanak, najkasnije do 12.11.2014.god. radi pojašnjenja opravdanosti smanjenja plata u javnom sektoru i društvenim delatnostima.

ŠTRAJK 5.11.2014. / plakat

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/11/2014 13:55:26
Tags: štrajkzdravstvoobustavaradaplakat
Preuzmite plakat !

S A O P Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/11/2014 13:35:31
Tags: Sindikatzdravstvaštrajk
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su danas, 04. novembra 2014. godine nastavljeni pregovori između pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije i predstavnika reprezentativnih sindikata organizovanih na nivou Republike Srbije o Posebnom kolektivnom ugovoru za oblast socijalne zaštite. Na ovaj način Ministarstvo za rad, zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja je otpočelo sa realizacijom jednog od štrajkačkih zahteva Sindikata.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu