Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/9/2015 15:20:39
Tags: SindikatzdravstavkatalogradnihmestaMinistarstvozdravlja
Obaveštavamo Vas da je danas 29.09.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predstavnici reprezentativnih sindikata.

Razgovarano je o katalogu radnih mesta.

Sindikat je ukazao na uočene nepravilnosti, a do ponedeljka 05.10.2015.godine je dat rok sindikatima da dostave primedbe, mišljenja i sugestije na radnu verziju kataloga radnih mesta.

U katalogu moraju biti prepoznati svi profili zaposlenih kako bi im se naknadno mogao odrediti odgovarajući koeficijent.
Izrada kataloga za nemedicinske radnike je u toku i radi se jedinstveno za sve u javnom sektoru i očekuje se do kraja nedelje.

Sindikat će i nadalje insistirati na prepoznavanju novih profila zaposlenih (strukovne medicinske sestre, medicinske sestre sa specijalizacijom....), kao i na prepoznavanju svih poslova u delatnosti zdravstva.

Razgovori se nastavljaju.


dr Zoran Savić - Licenciranje zaposlenih u zdravstvu Srbije

Objavio Administrator in Mediji · 24/9/2015 08:15:38
Tags: ZoranSavićlicenciranjeSindikatzdravstva
dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u emisiji TV Mreža (RTS2 22.09.2015.) posvećenoj licenciranju zaposlenih u zdravstvu Srbije

ČELNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA UPUĆEN ZAHTEV ZA OČUVANJE PRAVA ZAPOSLENIH U HITNIM SLUŽBAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/9/2015 11:46:25
Tags: Sindikatzdravstvahitneslužbehitnapomoćkoeficijentizaradapravamatrijalnipoložajzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zavodima za hitnu medicinsku pomoć i hitnim službama. Konstatovano je da se zaposlenima umanjuju koeficijenti čime se dalje urušava ionako težak radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Sindikat Vas je u neposrednim razgovorima upoznao sa zapisnicima nadležnog sektora za kontrolu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se pored ostalog, nalaže direktorima da pokrenu postupak za izmenu koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenima u zavodima i službama za hitnu medicinsku pomoć. Napominjemo, još jednom da predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nisu nadležni za tumačenje odredaba Uredbe o koeficijentima... Ponovo od Vas tražimo da se ne vrši promena koeficijenata zaposlenima u hitnim službama, već da se navedeno pitanje rešava jedinstveno, za sve zaposlene u delatnosti zdravstva, donošenjem novog zakona.

MINISTARSTVIMA UPUĆENA URGENCIJA ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/9/2015 11:11:19
Tags: Sindikatzdravstcaapotekarsskeustanoveurgencijaradnopravnistatus
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama. Republički odbor Sindikata je zaključio da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni. Napominjemo, da smo Vam dana 02.04.2015.godine uputili zahtev za hitno postupanje radi očuvanja radno-pravnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na koji do danas nismo dobili odgovor, niti je preduzeta bilo koja pravna ili faktička radnja u cilju rešavanja nagomilanih problema zaposlenih. Sa iznetog, u skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, a na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije,u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Z A H T E V A 1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora) 2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima 3. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem 4. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj. 5. Da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor Očekujemo Vaše hitno postupanje u cilju sprečavanja daljeg urušavanja apotekarskih ustanova i položaja zaposlenih i poziv za razgovore na ovu temu.

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA MIŠLJENJE OD MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE O PRIMENI ČLANA 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/9/2015 11:40:46
Tags: SindikatzdravstvaKoriUdovičkimišljenjezakonmaksimalnogbrojazaposlenihujavnomsektoru
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za davanje mišljenja vezano za primenu člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015). Napominjemo da smo upoznati sa Vašim obaveštenjem od 27.avgusta 2015. godine u kojem ste objasnili ciljeve koji su se želeli postići primenom navedenog člana. Bez obzira na navedenu činjenicu, u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite će bez ikakvih kriterijuma i merila prinudno prestati radni odnos pre svega zaposlenim ženama koje ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu penziju, a na njihovim poslovima izvršiće se prijem novih radnika, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje navedenih delatnosti. Odluku o tome kome prestaje radni odnos donose direktori ustanova. Ovako široko datim ovlašćenjima direktorima, ponovo će prestanak radnog odnosa po ovom osnovu biti lični čin direktora i otvoriće se mogućnost za partijsko zapošljavanje.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA 16.09.2015. godine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/9/2015 15:10:02
Tags: SINDIKATZDRAVSTVAZAKONPREVREMENAPENZIJAOTPUŠTANJEZAPOSLENIH
Obaveštavamo Vas da je danas 16.09.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu. Na sastanku je posebno razmatrana primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon). Prema tvrdnjama predstavnika Ministarstva zdravlja, sprovedena anketa je bila isključivo informativnog karaktera u cilju prikupljanja podataka o tome ko od zaposlenih u naredne tri godine ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju. Direktori zdravstvenih ustanova su u obavezi da u skladu sa pozitivnim propisima odrede ko je od zaposlenih koji ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju neophodan za nesmetan rad ustanove, a kome prestaje radni odnos radi odlaska u penziju.

INFORMACIJA SA SASTANKA SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/9/2015 12:37:04
Tags: ZoranSavićSocijalnoekonomskisavetpovećanjezaradaAleksandarVučićunijaposlodavaca
Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije nije postignut dogovor o visini minimalne cene rada. Predstavnici Unije poslodavaca i Vlade Republike Srbije su ostali pri svojim stavovima da se nisu stekli uslovi za povećanje minimalne cene rada za 2016 .godinu. Stav predstavnika Unije poslodavaca mogu da razumem, jer na taj način štite svoj profit, odnosno ”sopstveni džep”. Stav predstavnika Vlade Republike Srbije je da nema zakonskih uslova za povećanje minimalne zarade, niti za to postoje sredstva u budžetu. Na osnovu svega navedenog nameće se samo jedan zaključak: da je premijer Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić ili neobavešten ili neodgovoran, jer je najavio povećanje plata i penzija u narednoj godini (vraćanja dela primanja koja su uzeta). Smatram da je premijer izuzetno odgovoran i dobro obavešten o stanju, kretanju prihoda i rashoda i projekciji budžeta Republike Srbije za 2016.godinu. Mišljenja sam da je sveobuhvatno analizirao celokupnu situaciju i da je dobro razmislio pre nego što je dao obećanje o povećanju plata i penzija. Zašto onda nema dogovora socijalnih partnera i povećanja minimalne cene rada?

Naš Sindikat podneo Inicijativu Ustavnom sudu za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/9/2015 10:24:29
Tags: SindikatzdravstvaUstavnisudinicijativazaposlenivišakzaposleni
Danas, 11. septellbra 2015. godine, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo je Inicijativu Ustavnoll sudu Republike Srbije za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zakona o načinu određivanja maksillalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS" br. 68/2015). Takođe, navedenom Inicijativom, Sindikat zahteva da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu odredaba osporenog zakona. U suprotnom bi mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice po zaposlene u delu javnog sektora, a nesumljivo će se izvršiti diskriminacija prema zaposlenim ženama. Sindikat će i nadalje preduzimati sve pravne i faktičke radnje u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja članstva Sindikata i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

MINISTRU VULINU UPUĆEN ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ČINjENIČNOG STANjA DA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE NE POSTOJI VIŠAK ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/9/2015 14:26:08
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićVulinvišakzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom da shodno članu 4. stav 4. tačka 2) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015), Vladi Republike Srbije jasno i nedvosmisleno predložite DA NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE. To dalje znači da Vlada Republike Srbije prilikom izrade akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu socijalne zaštite, na Vaš obrazložen predlog, donese takav akt koji će utvrditi da nema viška zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Stanje u ustanovama socijalne zaštite je takvo da nedostaju kadrovi.

PRIMENA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANjA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/9/2015 15:45:34
Tags: višakzaposlenihuzdravstvuSindikazzdravstvaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom da u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 2) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015), Vladi Republike Srbije jasno i nedvosmisleno predložite DA NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH U SISTEMU ZDRAVSTVA. To dal>e znači da Vlada Republike Srbije prilikom izrade akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu zdravstva, na Vaš obrazložen predlog, donese takav akt koji će utvrditi da nema viška zaposlenih u zdravstvenom sistemu u Republici Srbiji. Stanje u zdravstvenim ustanovama je takvo da nedostaju određeni kadrovi, a prvenstveno zdravstvene struke. Informacije koje se plasiraju u javnosti da postoji višak nemedicinskog kadra uznemiravaju zaposlene i unose strah od gubitka posla. U slučaju da se izvrši smanjenje broja nemedicinskog kadra, nametnuće se još veće opterećenje ionako nedovoljnom broju zdravstvenih radnika, koji će u tom slučaju biti primorani da obavljaju i deo njihovih poslova, što će uticati na smanjenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/9/2015 13:49:37
Na insistiranje našeg Sindikata, danas 02.09.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan je sastanak kome su prisustvovali ispred navedenog ministarstva državni sekretar prof. dr Berislav Vekić sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu. Na sastanku se razgovaralo o brojnim otvorenim pitanjima materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu. Posebno se razgovaralo o: 1) Primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru 2) Stomatologiji 3) Racionalizacij i 4) Postupku izrade kataloga radnih mesta

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU - Naš Sindikat će podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/9/2015 12:53:55
Tags: Sindikatzdravstvaocenaustavnostizakonsmanjenjebrojazaposlenih
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da će Sindikat podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Podsećamo da je Sindikat ukazivao da je zakon diskriminatorski, naročito u odnosu na zaposlene žene, još u fazi kada se isti nalazio u skupštinskoj proceduri, što smo istakli i na konferenciji za novinare održanoj 31.07.2015. godine.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu