Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ROS DONEO ODLUKU O ORGANIZOVANjU ŠTRAJKA UPOZORENjA UKOLIKO SE NE UVAŽE ZAHTEVI SINDIKATA VEZANO ZA ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/1/2016 10:50:42
Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata doneo odluku da se održi jednosatni štrajk upozorenja ukoliko se ne uvaže zahtevi Sindikata vezano za predloženi tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Ukoliko se zahtevi Sindikata ne uvaže, Štrajk upozorenja će se održati
u sredu 03. februara 2016. godine u periodu od 11 do 12 časova.


Podsećamo da su reprezentativni sindikati javnog sektora uputili predsedniku Vlade Republike Srbije zahtev za održavanje sastanka povodom navedenog zakona.

Ukoliko se sastanak ne održi, odnosno ne dođe do prihvatljivog rešenja, Sindikat će u skladu sa zakonom, u ponedeljak predati nadležnim državnim organima dokumentaciju o održavanju štrajka upozorenja.

Shodno postignutom dogovoru, isto će učiniti i svi ostali reprezentativni sindikati javnih službi.

Ne pristajemo na dalje umanjivanje prava zaposlenih!

Pozivamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da uzmu učešće u aktivnostima Sindikata, kao i sve zaposlene koje će ovakav nakaradni neoliberalni zakon u potpunosti diskriminisati i dodatno pogoršati radno-pravni i materijalni položaj.


O ishodu pregovora, ukoliko ih bude, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

REPREZENTATIVNI SINDIKATI JAVNOG SEKTORA : ZAHTEV ZA ODRŽAVANjE SASTANKA POVODOM ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/1/2016 13:40:21
Reprezentativni sindikati javnog sektora obraćaju Vam se sa zahtevom za održavanje sastanka povodom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi tekst. Zaposlenima je osporeno pravo pre svega na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, naknada troškova za ishranu, pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora... Napominjemo da će se ukidanjem navedenih prava zaposlenih, plate zaposlenih drastično umanjiti. Podsećamo da je zaposlenima u 2015. godini već smanjena plata za 10%. Apsolutno je neprihvatljivo svako dodatno umanjenje ionako niskih plata. Ukoliko Vlada Republike Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih koja su garantovana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, sindikati javnog sektora će biti primorani da preduzmu radikalniji vid sindikalnih aktivnosti.

SAOPŠTENjE POVODOM ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/1/2016 15:51:46
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta koja je održana 21.01.2016.godine, nije postignuta saglasnost vezano za tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi teskt. Naime, navedeni ministar je osporio pre svega prava zaposlenih na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu... Ministar je nakon svog izlaganja rekao da neće dozvoliti ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o radu i poručio prisutnima:”VI NAĐITE DRUGU DRŽAVU.” Nije nam poznato na osnovu kojih zakonskih ovlašćenja jedan ministar finansija može osporiti tekst predlagača zakona čiji je ministar istovremeno

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV ZA DONOŠENjE ZAKLjUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA OMOGUĆILA ISPLATA PLATE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/1/2016 12:04:06
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za donošenje novog zaključka Vlade Republike Srbije kako bi se omogućila isplata zaposlenima koji nisu primili zaradu-platu(akontaciju) za januar 2016. godine, kao ni putne troškove za isti mesec, u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Naime, kao što Vam je poznato, račun pojedinih zdravstvenih ustanova je u višemilionskoj blokadi duži vremenski period i nema naznaka kada i da li će se isti biti odblokirani. Zaposleni ni na koji način nisu odgovorni za navedeno stanje, a svoje radne obaveze izvršavaju blagovremeno, savesno i profesionalno, kako bi se građanima pružila zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom. Sindikat zahteva da se iznađe rešenje kojim bi zaposlenima bila isplaćena zarada-plata u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO INICIJATIVU ZA IZMENU I DOPUNU KRIVIČNOG ZAKONIKA KAKO BI ZAPOSLENI U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJAJLNE ZAŠTITE UŽIVALI ZAŠTITU OD NAPADA PRILIKOM OBAVLjANjA SVOJIH RADNIH ZADATAKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/1/2016 12:21:37
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom Vam se obraća sa zahtevom za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014) povodom sve učestalijih i brutalnijih napada na zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, koji se neretko okončavaju i smrtnim ishodom. Insistiramo da se pokrene inicijativa za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika, kako bi zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uživali zaštitu od svakodnevnih napada. Napominjemo da smo godinama unazad upućivali inicijative nadležnim državnim organima u smislu da se izvrši izmena i dopuna KZ-a. Nažalost, do današnjeg dana nismo naišli na razumevanje i inicijativa nije prihvaćena od strane nadležnih državnih organa. Status zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite prepoznat je u Krivičnom zakoniku kao ”lice koje obavlja poslove od javnog značaja”, što apsolutno nije dalo očekivane rezultate. Zaposleni se osećaju potpuno nezaštićeni od napada, koji su nažalost sve češći i podstaknuti i svakodnevnim blaćenjem profesije u pojedinim sredstvima javnog informisanja. Zaštita zaposlenih nije samo njihova lična zaštita već i zaštita korisnika zdravstvenih usluga i usluga socijalne zaštite. Napad na zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite predstavlja i ometanje pružanja pomoći pacijentima, odnosno korisnicima usluga socijalne zaštite, a samim tim i ugrožavanje njihovih života.

ZAHTEV ZA POŠTOVANjE ZAKONA I UVEĆANjE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 3%

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/1/2016 19:21:07
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) propisano je da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite mogu povećavati za 3%. Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je propisano: „ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi-neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“ Primenom ovakve osnovice zaposleni iz osam grupa poslova u zdravstvu i devet u socijalnoj zaštiti - što predstavlja trećinu zaposlenih, ostaće bez obećanog povećanja plata. Navedeno iz razloga što je primenom Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014), propisano da zaposleni čija je osnovna neto plata pre početka primene ovog zakona za puno radno vreme bila niža od 25.000 dinara zadržava svoju neto platu. Dakle zaposlenima sa ovim primanjima, plata je isplaćivana po osnovici koja iznosi - neto 2.631,35 dinara koliko je iznosila pre stupanja na snagu zakona, a sada je zaključkom Vlade utvrđena osnovica koja je niža od navedene.

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: ZAHTEV ZA HITNU IZMENU UREDBE O KOEFICIJENTIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/1/2016 13:49:35
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” Sindikat lekara i farmaceuta Srbije smatraju da je neophodno da se po HITNOM postupku izvrši izmena Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) zazaposlene u Zavodimai službama hitne medicinske pomoći. Navedeno se prvenstveno odnosi na vozače hitne medicinske pomoći kako bi se omogućilo da svi vozači u ovim službama imaju isti koeficijent i stvorio zakonski osnov da dostignuti nivo prava zaposlenima zadrži. Sindikati insistiraju da se ne vrši smanjivanje plata, odnosno koeficijenata vozačima u navedenim službama. Očekujemo Vaše postupanje po iskazanom zahtevu i hitnu izmenu Uredbe.

NEISPUNjENO OBEĆANjE PREMIJERA - VLADA NE POŠTUJE ZAKON !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/1/2016 15:26:20
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ( Sl. Glasnik RS broj 103/2015) predviđeno je da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite mogu povećavati za 3%. Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je predviđeno : „ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“ Primenom ovakve osnovice zaposleni iz osam grupa poslova u zdravstvu i devet u socijalnoj zaštiti – što predstavlja trećinu zaposlenih, ostaće bez obećanog povećanja plata. Podsećamo na izjavu premijera da će svi zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imati povećanje plata u ovoj godini što je u suprotnosti sa Zaključkom Vlade. Da li je obećanje - ludom radovanje ili će Vlada shvatiti da će trećina zaposlenih u ovim delatnostima ostati bez povećanja plata. Očekujemo hitno postupanje Vlade i donošenje novog zaključka kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i ispravila nepravda prema zaposlenima sa najnižim platama.

DA SE NIKADA VIŠE NE PONOVI !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/1/2016 11:30:43
ji se juče dogodio u Domu zdravlja u Šapcu, a u kome je život na svom radnom mestu izgubila naša koleginica Ljubinka Popović, Sekcija mladih izražava iskreno saučešće porodici i ogromnu zabrinutost jer se obavljanje humanog , i pre svega društveno neophodnog posla sve češće pretvara u „ratnu zonu“ u kojoj medicinski radnici bivaju povređeni, ili gube svoj život. Svi mi, zaposleni u sistemu zdravstvene zaštite, moramo se odlučno suprostaviti ovakvim pojavama, izraziti svoju solidarnost sa kolegama koje stradaju na svojim radnim mestima, i od nadležnih organa zahtevati da se obezbede svi neophodni uslovi kako se ovakvi događaji u nerednom periodu ne bi ponavljali. Pozivamo sve Kolege da danas podrže inicijativu Reprezentativnih sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije i obustave rad od 13.00 – 13.05h i tako izraze naše zajedničko protivljenje napadima na zaposlene u zdravstvu, i pre svega solidarnost sa porodicom naše tragično stradale Koleginice. Sekcije мladih Sindikatа zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Predsednica Gordana Preković

OBAVEŠTENjE O ISKAZIVANjU SOLIDARNOSTI POVODOM TRAGIČNO NASTRADALE ZAPOSLENE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/1/2016 10:20:30
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” Sindikat lekara i farmaceuta Srbije predlažu da se u znak solidarnosti povodom ubistva na radnom mestu naše koleginice Ljubinke Popović danas 13.januara 2016. godine u svim zdravstvenim ustanovama obustavi rad na pet minuta u periodu od 13:00 do 13:05 časova, kako bismo ćutanjem odali poštu tragično nastradaloj koleginici. Smatramo da je ovakav vid solidarnosti najmanje što možemo da učinimo u ovom trenutku.

SAOPŠTENJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/1/2016 14:10:53
Reprezentativni sindikati društvenih delatnosti iskazuju ogromno nezadovoljstvo predloženim Nacrtom zakona o sistemu plata zaposlenph u javnom sektoru i načinom na koji se pregovori vode vezano za održavalje sastanaka Radne grupe za izradu spornog zakona. Ukazujemo da odredbe spornog zakona derogiraju odredbe zaključenih kolektivnih ugovora, kao i zakona o radu, a naročito u delu koje propisuje minuli rad. naknadu plate, pravo zaposlenih na regres i topli obrok, otpremninu, naknadu troškova... Ukoliko sporni zakon bude usvojen u predloženoj formi, nesumljivo će se izvršiti diskriminacija zaposlenih u delu javnog sektora, koji zaposleni će imati manja prava od prava koja uživaju zaposleni kako u delu javnog sektora na koji se sporni zakon ne primenjuje, tako i u realnom sektoru. Normiranje minulog rada na način kako je predloženo. zaposlenima se isti nakon što se obračuna kroz koeficijent, praktično nadalje neće ni obračunavati.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/1/2016 11:58:39
Obaveštavamo Vas da je u Ministarstvu zdravlja obavljeno više sastanaka vezano za kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih nemedicinskih radnika u zdravstvu. Zahtev našeg Sindikata da najpre prestane radni odnos zaposlenima koji su u vreme važenja propisa o zabrani zapošljavanja, primljeni bez saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava nije prihvaćen. Usaglašeni kriterijumi će biti poslati svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže. O daljem postupanju i aktivnostima Sindikita bićete blagovremeno obavešteni.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu