Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

IZAŠAO JE DECEMBARSKI BROJ LISTA ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Mediji · 28/12/2016 13:30:16Plate zaposlenima u ustanovama zdravstvene zaštite povećavaju se za 5% počev od plate za decembar 2016. godine.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/12/2016 14:51:51
Obaveštavamo članstvo Sindikata da je Republički Fond za zdravstveno osiguranje postupio po zahtevu našeg Sindikata i dostavio instrukciju direktorima zdravstvenih ustanova da se plate zaposlenima u ustanovama zdravstvene zaštite povećavaju za 5% počev od plate za decembar 2016. godine. S obzirom da je Zakonom o izmenama i dopuna Zakona o budžetskom sistemu predviđeno da se u 2017. godini mogu povećati plate zaposlenih u zdravstvu za 5%, to će ovo povećanje za decembarsku platu 2016. godine biti isplaćeno u januaru 2017. godine.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV ZA POVEĆANjE PLATA OD 5% POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2016.godine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/12/2016 10:47:08
U skladu sa članom 27e) stav 46. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016) zahtevamo da Republički fond za zdravstveno osiguranje izvrši prenos novčanih sredstava za isplatu plata ka zdravstvenim ustanovama uvećan za 5% POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2016.GODINE. Zahtevamo da Ministarstvo zdravlja uputi instrukciju direktorima svih zdravstvenih ustanova da trebuju sredstva na gore opisani način i to za SVE ZAPOSLENE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA IZ PLANA MREŽE. Podsećamo Vas da brojne ustanove nisu izvršile predhodno usklađivanje plata zaposlenima za decembar 2015. godine o čemu smo tražili zvanično izjašnjenje Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Još uvek nismo dobili odgovor, iako je navedeno pitanje od izuzetnog značaja za materijalni položaj zaposlenih. Ignorisanjem opravdanih zahteva Sindikata samo se potvrđuje nezakonito postupanje RFZO, što dovodi to toga da svoja zakonom garantovana prava moramo da osvarimo u sudskom postupku, a to dalje drastično povećava troškove zdravstvenih ustanova i dovodi do urušavanja istih, odnosno blokade računa.

ZAHTEV ZA ODRŽAVANjE SASTANKA RADI REŠAVANjA STATUSA APOTEKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/12/2016 12:58:18
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Farmaceutska komora Srbije zajednički iniciraju sastanak sa Vama radi rešavanja statusa apoteka u Republici Srbiji. Stanje u apotekama usled nelojalne konkurencije, nepotpunog pravnog okvira apotekarske delatnosti, otvaranja privatnih apoteka bez ikakvog plana i reda je sve gore. Otpočelo se uz saglasnost lokalnih samouprava i sa iznajmljivanjem prostorija u kojem se nalaze apoteke bez ikakvog valjanog pravnog osnova pozivajući se na član 164. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Stavom 1. navedenog člana propisano je da radi racionalnog korišćenja kapaciteta u zdravstvenoj delatnosti i stvaranja uslova za potpuniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana, zdravstvene ustanove sa sredstvima u državnoj svojini, koje su osnovane za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava građana u oblasti zdravstvene zaštite, ukoliko raspolažu slobodnim kapacitetom (prostor i oprema), mogu izdavati u zakup ove kapacitete, u skladu sa zakonom.

SINDIKAT UPUTIO NADLEŽNIMA OBAVEŠTENjE O PROTESTNIM ZAHTEVIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/12/2016 14:33:59
U skladu sa Odlukom Republičkog odbora Sindikata, u subotu 10.12.2016. u Novom Sadu, sa početkom u minut do 12, u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata, održan je protest „Za očuvanje javnog zdravlja – zdravlje nije na prodaju“. Protest je održan zbog urušavanja radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Na protestu su Vladi Republike Srbije javno saopšteni sledeći: ZAHTEVI 1. Rešavanje statusa apoteka i uvažavanje ranije iznetih alternativno postavljenih zahteva: A)Da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije apoteka u državnom sektoru; B)Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora); V)Da RFZO u celosti preuzme obavezu isplate plata zaposlenih uz ukidanje marže ili da se apotekama vrati rabat koji je RFZO usmerio u svoju kasu i da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem; G)Da se izvrši izmena propisa kako bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji; D) Da se utvrdi jedinstvena cene leka; Đ)Da se po hitnom postupku izvrši aneksiranje ugovora RFZO sa apotekama uz odobravanje dodatnog procenta marže na već fakturisane usluge. 2. Izmena pozitivnih propisa kako bi se obezbedilo pružanje kvalitetnijih usluga zdravstvene i socijalne zaštite (unapređenje uslova rada, obezbeđenje dovoljnog broja medicinskih sestara, negovateljica, lekara, nemedicinskih radnika, obezbeđenje sredstava za plaćanje izvršenog rada zaposlenih...) 3. Potpuna kontrola Ministarstva zdravlja nad radom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

ODRŽAN PROTEST U MINUT DO 12 ”ZDRAVLjE NIJE NA PRODAJU”

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/12/2016 12:05:02
U skladu sa Odlukom Republičkog odbora Sindikata, u subotu 10.12.2016. u Novom Sadu, sa početkom u minut do 12, u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata održan je protest „Za očuvanje javnog zdravlja – zdravlje nije na prodaju“. Na skupu kome je prisustvovalo oko 1000 članova Sindikata javno su saopšteni zahtevi Vladi Republike Srbije: 1. ZAHTEVAMO REŠAVANjE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA I POŠTOVANjE PRAVA ZAPOSLENIH 2. ZAHTEVAMO DA NADLEŽNA MINISTARSTVA REPUBLIKE SRBIJE PREDUZMU MERE RADI IZMENE PROPISA KAKO BI SE OBEZBEDILA KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA (UNAPREĐENjE USLOVA RADA, OBEZBEĐENjE DOVOLjNOG BROJA MEDICINSKIH SESTARA, NEGOVATELjA, LEKARA, NEMEDICINSKIH RADNIKA, OBEZBEĐENjE SREDSTAVA ZA PLAĆANjE IZVRŠENOG RADA ZAPOSLENIH...) 3. ZAHTEVAMO DA SE OČUVA PRAVO GRAĐANA NA DOSTUPNOST, JEDNAKOST I DOSTOJANSTVEN NIVO ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE 4. ZAHTEVAMO DA BUDEMO UVAŽENI I KAO LIČNOSTI I KAO ZAPOSLENI, JER MI NISMO ROBOVI NITI JE ZDRAVLjE NA PRODAJU. Učesnicima skupa obratili su se predsednik Sindikata dr Zoran Savić, predsednica Pokrajinskog odbora Sindikata dr Dunja Civrić, predsednik Južnobačkog okruga Daribor Stjepanović, predsednik Pododbora za socijalnu zaštitu Ljubinko Ilić i predsednik SO AU Novi Sad mr. pharm. Jelena Lopatić.

ROS DONEO ODLUKU O ORGANIZOVANjU PROTESTA U MINUT DO 12 ”ZDRAVLjE NIJE NA PRODAJU”

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/12/2016 13:11:12
Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata doneo Odluku o održavanju PROTESTA U MINUT DO 12 u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata, na Pozorišnom trgu 1, u Novom Sadu, u subotu 10. decembra 2016. godine, u 11:59 časova. Protest u minut do 12 ”ZDRAVLjE NIJE NA PRODAJU” se organizuje zbog urušavanja radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Protesni ZAHTEVI SINDIKATA SU: 1.Rešavanje statusa apotekarskih ustanova 2.Izmena propisa radi poboljšanja kvaliteta usluga zdravstvene i socijalne zaštite

Naš Sindikat uputio zahtev za dostavljanje informacije o postupanju RFZO po Zaključku Vlade RS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/12/2016 11:22:23
Molimo Vas da nam dostavite informaciju da li je Republički fond za zdravstveno osiguranje postupio u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine i preneo sredstva zdravstvenim ustanovama za obračun i isplatu plata za decembar 2015. godine. Naime, navedenim zaključkom RFZO bio je u obavezi da zdravstvenim ustanovama doznači sredstva za obračun i isplatu plata, počev od decembra 2015. godine po uveđanoj osnovici koja iznosi - neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu