Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA HITNO REŠAVANjE KONAČNOG STATUSA APOTEKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/3/2017 13:48:04
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan VujovićObraćamo se sa inicijativom hitnog donošenja mera za rešavanje pitanja opstanka mreže apoteka kao integralnog dela zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija iz marta 2017. godine, ukupna dugovanja apoteka u javnoj svojini iznose 2.402.345.917,68 dinara, što iznosi oko 22% dugovanja svih zdravstvenih ustanova u javnoj svojini.
Od 35 apotekarskih ustanova u javnoj svojini, 11 nema dugovanja, dok je dugovanja prikazalo 24, od kojih ukupno šest generiše oko 85% ukupnog duga, a to su: apoteke u blokadi – Apoteka Pančevo, Apoteka Šabac, Apoteka Bor, Apoteka Sremska Mitrovica, Apoteka Vranje i pored navedenih Apoteka Novi Sad.
Za apoteke u blokadi, a po pitanju dugovanja, resorna ministarstva moraju naći rešenje, koje uključuje obaveze lokalne samouprave, odnosno sredstva koja su se u postupku sprovođenja centralnih javnih nabavki prelila u Republički fond za zdravstveno osiguranje. Na osnovu analize dugovanja ovih ustanova proizilazi da izdavanje u zakup nije odgovarajuće rešenje, odnosno ne postoji mogućnost da se na ovaj način pokriju dugovanja.

Zbog svega navedenog, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Farmaceutska komora Srbije i GSZSZ „Nezavisnost“

ZAHTEVAJU:


1. Da RFZO u celosti preuzme obavezu isplate plata zaposlenih (alternativa: Da sredstva od participacije ostanu apotekama bez umanjenja fakturisanih usluga uz naknadu za farmaceutsku uslugu ili da RFZO vrati apotekama rabat koji je usmerio u svoju kasu),
2. Da se uvede jedinstvena cena leka i isti način nabavke lekova za sve apoteke,
3. Da se do donošenja zakona o apotekarskoj delatnosti zabrani otvaranje novih apoteka,
4. Da se izmenom pozitivnih propisa stvore jednaki uslovi za poslovanje svih apoteka.

Očekujemo HITNO ZAKAZIVANjE SASTANKA na kome će se doneti odgovarajući zaključci.


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Predsednik, dr Zoran Savić

Farmaceutska komora Srbije

Direktor, dr sci. med. Svetlana Stojkov

GSZSZ „Nezavisnost“
Predsednik, Zoran IlićOBAVEŠTENjE - RFZO dostavio Sindikatu traženu informaciju

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/3/2017 14:30:13
Obaveštavamo Vas da je nakon upućene žalbe Sindikata Povereniky za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kojom je traženo da RFZO dostavi informaciju o postupanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po Zaključku Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine, RFZO dostavio Sindikatu traženu informaciju i obavestio nas da nije izvršena isplata plate zaposlenima za decembar 2015.godine po osnovici koja iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje. Kao razlog za nepostupanje shodno zakonu i Zaključku Vlade Republike Srbije, Republički fond navodi da nisu dostavljeni odgovori od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija vezano za postupanje po Zaključku Vlade. S tim u vezi, Sindikat je uputio resornim ministarstvima Urgenciju za hitno postupanje, poštovanje zakona i uvećanje plata svim zaposlenima u delatnosti zdravstva za 3% za decembar 2015. godine. U prilogu ovog obaveštenja, dostavljamo Vam informaciju o postupanju RFZO po navedenom zaključku Vlade RS.

ULOŽENA ŽALBA PROTIV REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/3/2017 12:13:57
U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Dečanska 14, Beograd, matični broj: 06198279, PIB:100058815, koga zastupa predsednik dr Zoran Savić, podnosi: Ž A L B U protiv REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE, Jovana Marinovića br.2, Beograd zbog toga što organ vlasti: nije postupio u zakonskom roku i dostavio informaciju o postupanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po Zaključku Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine i preneo sredstva zdravstvenim ustanovama za obračun i isplatu plata za decembar 2015. godine, koji podnesak je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo tom organu dana 01. decembra 2016. godine, a kojim je traženo da nam se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi dokument koji sadrži informacije o tome da li je RFZO postupio u skladu sa navedenim zaključkom i preneo sredstva za isplatu plata za decembar 2015. godine zdravstvenim ustanovama po osnovici koja neto iznosi 2.439,27 dinara. Sindikat se više puta obraćao nadležnim državnim organima za postupanje u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) kojim je propisano da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite mogu povećavati za 3%.

INFORMACIJA - Održan sastanak sa nadležnima u vezi rešavanja problema i statusa apotekarskih ustanova

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/3/2017 10:12:02
Na inicijativu našeg Sindikata vezano za rešavanje problema i statusa apotekarskih ustanova, 15.03.2017.godine održan je sastanak kome su prisustvovali Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić sa saradnicima, državni sekretar pri ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić i šef kabineta Ministra zdravlja Nikola Pandrc sa saradnicima i predstavnici NALED-a. Predstavnici Sindikata su još jednom ukazali na nezakonito izdavanje u zakup apoteka iz Plana mreže zdravstvenih ustanova vlasnicima privatnog kapitala i ponovili ranije istaknute protestne zahteve Sindikata. Na sastanku je razgovarano o različitim mogućnostima za rešavanje gorućih problema, od kojih je najveći ukupan dug apotekarskih ustanova za koji u ovom trenutku nema adekvatnih rešenja. Razmatrana je i mogućnost uvođenja naknade za farmaceutsku uslugu, što bi svakako pomoglo u prevazilaženju nastalih problema. Razgovori na ovu temu sa predstavnicima resornih ministarstava se nastavljaju. Sindikat će kontinuirano preduzimati aktivnosti na realizaciji postavljenih zahteva. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/3/2017 12:25:08
Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja uputilo dopis Sindikatu kojim se potvrđuje da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 03.marta 2017.godine donela Zaključak broj 401-1801/2017 kojim je usvojen zahtev Sindikata i kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Zaključak se odnosi na one zdravstvene ustanove iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova čiji se računi nalaze u blokadi, a kojima se navedene isplate vrše iz sredstava doprinosa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U prilogu ovog obaveštenja, stavljamo Vam na uvid dopis Ministarstva zdravlja upućen našem sindikatu.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/3/2017 13:43:48
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 08.03.2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 19/2017, objavljen Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017.godinu.

VAŽNO OBAVEŠTENjE - VLADA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA ZAHTEV SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/3/2017 12:14:02
Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije usvojila zahtev Sindikata i donela Zaključak kojim su se stvorili uslovi za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Podsećamo Vas da je Sindikat uputio premijeru i resornim ministarstvima zahtev da Vlada Republike Srbije donese zaključak o transferu novčanih sredstava na posebne račune zdravstvenih ustanova koje se nalaze u blokadi, a koji računi bi bili izuzeti od prinudne naplate i koji bi koristili za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih. Usvajanjem opravdanog zahteva Sindikata, stvorili su se uslovi za isplatu plata, troškova prevoza, otpremnina, jubilarnih nagrada... Kontinuirane aktivnosti Sindikata na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih se nastavljaju.

SREĆAN 8.MART

Objavio Administrator in Mediji · 8/3/2017 09:55:14
Preuzmite osmomartovski broj lista ZDRAVLJE...

ZAHTEV ZA ODRŽAVANjE SASTANKA RADI REŠAVANjA ALARMANTNOG STANjA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZBOG NEDOVOLjNOG BROJA IZVRŠILACA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/3/2017 13:50:52
Pododbor za socijalnu zaštitu kao najviši organ Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite na sednici održanoj 03.03.2017.godine razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Konstatovan je veoma nepovoljan radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih, pre svega zbog manjka izvršilaca, koji problem urušava čitav sistem socijalne zaštite. Upoznati ste da u pojedinim ustanovama socijalne zaštite postoji manji broj zaposlenih, čak i od onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu. Obzirom da je još uvek neophodna saglasnost Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, a da korisnik javnih sredstava molbu za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta i za odobravanje dodatnog radnog angažovanja podnosi nadležnom ministarstvu da se broj zaposlenih poveća najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, molimo da se insistira da se procedura ubrza i potrebna saglasnost da ustanovama socijalne zaštite koje imaju takvu potrebu. Na ovaj problem Sindikat je ukazivao godinama unazad. Zapošljavanje zaposlenih koji nose delatnost se mora izvršiti po hitnom postupku i mora biti prioritet u radu ministarstva, jer je trenutno stanje u ustanova socijalne zaštite neodrživo.

Održan sastanak Sekcije mladih našeg Sindikata

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/3/2017 12:48:25
U prostorijama našeg Sindikata održan je prvi ovogodišnji sastanak Sekcije mladih na kome su članovi utvrdili smernice rada za ovu godinu

OBAVEŠTENJE - Ustavni sud ocenio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/3/2017 11:26:40
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 24.03.2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 13/2017, objavljena Odluka Ustavnog suda broj Iuz-424/2014 kojom je sud ocenio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom i kao takva prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u ”Službenom glasniku RS”. Članom 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu bilo je propisano da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu i to ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu