Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

REPREZENTATIVNI SINDIKATI INSISTIRAJU DA SE ZATEČENE PLATE ZAPOSLENIH NE MOGU UMANјIVATI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/11/2017 09:25:20

Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost" iskazuju jedinstven stav da razgovori o uvođenju varijabilnog dela plate otpočnu nakon početka primene sistemskih zakona i nakon što u saradnji sa resornim ministarstvima usaglasimo jasne kriterijume i merila za vrednovanje rezultata rada u skladu sa zakonom.

Tokom 2018.godine u 14. bolnica iz Plana mreže zdravstvenih ustanova sprovodiće se pilot projekat tzv. DRG sistem. Na osnovu tog projekta stvoriće se polazna osnova za utvrđivanje kriterijuma i merila za vrednovanje rezultata rada i mogućnost uvođenja varijabilnog dela plate.
Stav Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je da u skupštinsku proceduru ulaze isklјučivo zakoni u onoj formi koja je prošla javnu raspravu, a podsećamo da je na Socijalno-ekonomskom savetu data podrška sistemskim zakonima kojima je propisano da početkom primene ovih zakona zaposleni zadržavaju svoju zatečenu platu, dakle ona se ne može umanjivati.


Reprezentativni sindikati ostaju pri ovom stavu.


Smatramo da je reforma zdravstvenog sistema neophodna, ali da je ne smemo uvoditi na brzinu, već isklјučivo na osnovu činjenica i pokazatelјa koje pokaže DRG sistem i s tim u vezi određivanja kriterijuma i merila za vrednovanje rezulatata rada zaposlenih.


Mišlјenja smo da je apsolutno potrebno da tokom 2018.godine utvrdimo sve činjenice i okolnosti koje su neophodne za adekvatno vrednovanje rezultata rada svakog zaposlenog u zdravstvenom sistemu, pa da se nakon toga vođenjem socijalnog dijaloga sa jasno iskazanim kriterijumima i merilima razmotri mogućnost uvođenja u sistem i varijabilnog dela plate.


Obzirom da je sistemskim zakonima propisano da se kolektivnim ugovorom mogu urediti standardni, odnosno očekivani rezultati rada i način njihovog merenja, to je još jedan od razloga da se konačna odluka donese tokom naredne godine, jer je za kolektivno pregovaranje potrebno vreme.


Očekujemo da uvažite opravdane stavove reprezentativnih sindikata.


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije  
Predsednik,   dr Zoran Savić                                                                   
GSZSZ „Nezavisnost"

Predsednik, Zoran IlićZAHTEV ZA POTPISIVANјE SPORAZUMA O PRODUŽENјU ROKA VAŽENјA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA NA PERIOD OD GODINU DANA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/11/2017 15:17:54
Reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost" Vam shodno članu 263. stav 2. Zakona o radu upućuju zahtev za potpisivanje sporazuma o PRODUŽENјU ROKA VAŽENјA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave NA PERIOD OD GODINU DANA. Nadležni organi reprezentativnih sindikata su doneli ovakvu odluku, pre svega zbog činjenice da je važeći Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015) objavlјen dana 06.januara 2015. godine, a da je shodno članu 151. PKU stupio na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", dakle 14. januara 2015.godine, da ističe protekom tri godine od dana njegovog stupanja na snagu (14.januara 2018.godine) i da pregovori za zaklјučivanje novog ugovora još uvek nisu otpočeli.

Održan treći sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/11/2017 11:58:39
Obaveštavamo Vas da je danas u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, održan treći sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata. Sindikat je ukazao na specifičnosti poslova koje obavlјaju zaposleni u ustanovama i da se shodno tome moraju vrednovati radna mesta. Dogovoreno je da se izradi predlog platnih grupa koji će se prezentovati Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi dalјeg postupanja. Razgovori na ovu temu se nastavlјaju.

ZAHTEV ZA IZMENU ZAKONA O BUDžETU ZA 2018. GODINU I OMOGUĆAVANјE ISPLATE NOVOGODIŠNјE, ODNOSNO BOŽIĆNE NAGRADE ZA SVE ZAPOSLENE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/11/2017 11:36:09
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za otklanjanje pravnih smetnji u smislu omogućavanja isplate novogodišnje, odnosno božićne nagrade u istom iznosu za sve zaposlene. Članom 16. stav 1. i 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99/2016) propisano je da u skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon i 103/15) u budžetskoj 2017. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2017. godini, kao i da se ne mogu isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavlјaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.). Podsećamo Vas da zaposleni iz šest grupa poslova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Uredbe o koeficijentima... i drugih akata, nemaju ni minimalnu zaradu.

Održan sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/11/2017 12:08:30
Obaveštavamo Vas da je 14.11.2017.godine u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja održan sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca i predstavnici reprezentativnih sindikata. Sindikat je ukazao na činjenicu da Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017) ne prepoznaje sva radna mesta, kao i da ne prepoznaje specifičnosti pojedinih radnih mesta koje su uslov za adekvatno vrednovanje istih i s tim u vezi svrstavanja u platne grupe, odnosno platne razrede.

ČESTITKA POVODOM SLAVE SVETI VRAČI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/11/2017 12:05:40
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije svim lekarima čestita slavu Sveti Vrači, uz želјu za unapređenjem uslova rada i pobolјšanjem materijalnog položaja svih zaposlenih koji se bave ovom humanom profesijom.

Održan prvi sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/11/2017 14:00:04
Obaveštavamo Vas da je danas u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu održan prvi sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca, kao i predstavnici našeg Sindikata. Sindikat je iskazao jasan stav da se svako radno mesto mora vrednovati shodno težini posla koji se obavlјa u socijalnoj zaštiti, kao i da se moraju precizno definisati kriterijumi i merila za vrednovanje radnih mesta.

Javnim službama koje se finansiraju iz budžeta RS preporučeno da koriste mogućnost učešća miritelјa u kolektivnom pregovaranju

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/11/2017 14:06:12
Obaveštavamo Vas da je dana 27.oktobra 2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 96/2017, objavlјen Zaklјučak Vlade Republike Srbije broj 11-10175/2017-1 kojim se preporučuje javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje da koriste mogućnost učešća miritelјa u kolektivnom pregovaranju u skladu sa zakonom.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu