Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO OBAVEŠTENјE !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/12/2017 10:50:46

Prema informacijama koje smo dobili od RFZO, transfer sredstava za plate zdravstvenim ustanovama biće izvršen 3. januara 2018.godine.

Na sinoćnoj sednici Vlad RS donet je Zaklјučak o povećanju plata, ali isti još uvek nije dostavlјen RFZO.

Po dobijanju navedenog zaklјučka RFZO će obavestiti zdravstvene ustanove o vremenu isplate uvećanog dela plate.
Izašao je List ”ZDRAVLjE” broj 99.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/12/2017 17:27:13
Obaveštavamo Vas da je izašao List ”ZDRAVLjE” broj 99. List možete preuzeti sa našeg sajta u elektronskom obliku, a štampano izdanje možete preuzeti od predsednika sindikalne organizacije u vašoj ustanovi.

VAŽNO OBAVEŠTENјE - OBJAVLjENO VIŠE ZAKONA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/12/2017 10:19:50
Obaveštavamo Vas da su dana 17.decembra 2017. godine u "Službenom glasniku RS" broj 113/2017, objavlјeni zakoni koji utiču na prava i obaveze zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, od kojih izdvajamo: 1.Zakon o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017.godinu 2.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 3.Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018.godinu 4.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 5.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 6.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini 7.Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom 8.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 9. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti 10.Zakon o zaposlenima u javnim službama 11.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

VAŽNO OBAVEŠTENјE - POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O OTPOČINјANјU POSTUPKA PREGOVARANјA O PRODUŽENјU VAŽENјA PKU ZA DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/12/2017 08:57:04
Obaveštavamo Vas da je u četvrtak 14. decembra 2017.godine održan sastanak u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja kome su prisustvovali državni sekretar Srbislav Cvejić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Miloš Janković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za rad i zapošlјavanje Bojana Stanić i predstavnici našeg Sindikata. Razgovarano je o zahtevu Sindikata za potpisivanje Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu na period od godinu dana. Predstavnici resornog ministarstva su se saglasili sa zahtevom Sindikata, odnosno otpočinjanjem procedure ZA PRODUŽENјE ROKA VAŽENјA PKU ZA DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE.

ZAHTEV ZA POTPISIVANјE SPORAZUMA O PRODUŽENјU ROKA VAŽENјA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU NA PERIOD OD GODINU DANA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/12/2017 12:41:15
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, kao reprezentativni sindikat u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije Vam shodno članu 263. stav 2. Zakona o radu upućuje zahtev za potpisivanje SPORAZUMA O PRODUŽENјU ROKA VAŽENјA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI NA PERIOD OD GODINU DANA. Pododbor za socijalnu zaštitu, kao najviši organ Sindikata za delatnost socijalne zaštite je doneo ovakvu odluku, pre svega zbog činjenice da je važeći Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015), shodno članu 90. stav 2. stupio snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno dana 31.01.2015.godine i da ističe protekom tri godine od dana njegovog stupanja na snagu (31.januara 2018.godine), a da pregovori za zaklјučivanje novog ugovora još uvek nisu otpočeli.

VAŽNO OBAVEŠTENјE - POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O PRODUŽENјU VAŽENјA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/12/2017 15:52:38
Obaveštavamo Vas da je na današnjem sastanku u Ministarstu zdravlјa kome su prisustvovali pregovarački tim Vlade Republike Srbije i reprezentativni sindikati u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije potpisnici Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i to Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost", POSTIGNUTA NAČELNA SAGLASNOST O POKRETANјU POSTUPKA ZA PRODUŽENјE ROKA VAŽENјA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA.

URGENCIJA ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI, ODNOSNO NOVOGODIŠNјE NAGRADE ZA SVE ZAPOSLENE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/12/2017 12:23:38
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje URGENCIJU za isplatu jednokratne pomoći, odnosno novogodišnje nagrade u iznosu od 10.000,00 dinara za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Na predlog Vlade Republike Srbije, u skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), kojim je propisano da se u članu 16. posle stava 2. dodaje novi stav 3, koji glasi: „Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u 2017. godini može se vršiti na osnovu odluke Vlade.”.

UVEĆANE PLATE ZA 10%, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2017.GODINE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/12/2017 15:12:15
Obaveštavamo Vas da je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta potvrđeno da će zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite biti UVEĆANE PLATE ZA 10%, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2017.GODINE.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu