Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO OBAVEŠTENјE - USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/2/2018 12:54:55
Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije donela zaklјučke kojim se omogućava  isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

Na ovaj način usvojen je zahtev Sindikata da se zaposlenima omogući uživanje prava garantovanih zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.


Sindikat nastavlјa aktivnosti u cilјu pobolјšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.
Objavlјena Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za ustanove socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/2/2018 12:56:50
Obaveštavamo Vas da je dana 2.februara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 9/2018, objavlјena Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za ustanove socijalne zaštite. Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite osniva se u cilјu odvojenog prikazivanja pojedinih budžetskih prihoda, rashoda i izdataka namenjenih za finansiranje ustanova socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilј unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe. U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedenu odluku.

OBJAVLjEN SPORAZUM O PRODUŽENјU ROKA VAŽENјA PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/2/2018 11:10:07
Obaveštavamo Vas da je dana 31.januara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 8/2018, objavlјen Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji. Napominjemo da je važenje navedenog ugovora produženo do 31.januara 2019.godine. Podsećamo da smo jedini reprezentativni sindikat koji je potpisnik ovog Sporazuma. U prilogu ovog obaveštenja možete videti objavlјeni Sporazum u ”Službenom glasniku RS”.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu