Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INSPEKCIJA RADA ODGOVORILA NA ZAHTEV SINDIKATA ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE ZAPOSLENIM PORODILjAMA U APOTEKAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/9/2018 12:07:50Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorat za rad, odelјenje inspekcije rada Pančevo uputilo je odgovor Sindikatu na zahtev koji smo uputili, za isplatu naknade zarade zaposlenim porodilјama u apotekama.
Podsećamo da zaposlene porodilјe u apotekarskim ustanovama nisu primile naknadu zarade SKORO DVE GODINE!!!
Zbog toga je bez osnovnih sredstava za život ostalo više porodica sa dvoje, troje i više dece. Sindikat je više puta apelovao da se poštuje zakon i da zaposlene dobiju svoje prinadležnosti. Zahtevali smo i da se sankcionišu odgovorni nosioci javnih ovlašćenja.

Od strane nadležnih državnih organa i inspekcije rada, umesto postupanja, sankcionisanja odgovornih lica i isplate svih zaostalih naknada zarada zaposlenim porodilјama, dobili smo obaveštenje u kojem se navodi da apoteka Pančevo i njen zastupnik NISU IZVRŠILI REŠENјA KOJE JE DONELA INSPEKCIJA I UPUĆUJU ZAPOSLENE DA DALjE OSTVARIVANјE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA MOGU OSTVARITI SUDSKIM PUTEM. Dakle, inspekcija rada nas upućuje da tužimo ustanovu koja je u blokadi, nema imovinu i prema njihovim rečima samo formalno postoji kao pravni subjekat.
PORUČUJU NAM DA ĆE PORODILjE SVOJA POTRAŽIVANјA NAPLATITI NIKAD!
Ovakvim blago rečeno sramnim postupanjem, odnosno nečinjenjem, DRŽAVA JE JOŠ JEDNOM POKAZALA KAKO SE OPHODI PREMA ZAPOSLENIM PORODILjAMA.
Ako je ovo put i način za pobolјšanje nataliteta, uklјučujući i nakaradni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, NE PREDSTOJI NAM SVETLA BUDUĆNOST!

Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilјu vršenja pritiska na nadležne državne organe da poštuju zakon i pružanja pomoći zaposlenim porodilјama.

U prilogu možete pogledati navedeni dopis inspekcije rada. ( preuzmite OVDE )


MINISTARSTVO RADA ODGOVORILO NA ZAHTEV SINDIKATA ZA POVEĆANjE BROJA IZVRŠILACA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/9/2018 13:10:39
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je uputilo odgovor Sindikatu na zahtev koji smo uputili, za povećanje broja zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite. U prilogu možete pogledati navedeni dopis resornog ministarstva.

VEĆINA PRIMEDBI SINDIKATA UVAŽENA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/9/2018 11:23:17
Na današnjem sastanku koji je održan u Ministarstvu zdravlјa kome su prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva na nivou Republike Srbije, razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu. Resorno ministarstvo je uvažilo većinu primedbi koje su reprezentativni sindikati uputili. Razgovori povodom platnih grupa i platnih razreda se nastavlјaju. Očekujemo uskoro i poziv za sastanak sa predstavnicima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu radi razgovora o platnim grupama i platnim razredima za generička radna mesta. Podsećamo da je predlog Sindikata za izmene platnih grupa i platnih razreda za generička radna mesta blagovremeno predat resornim ministarstvima radi dalјeg postupanja. Štitimo prava svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Očekuju nas i pregovori za zaklјučivanje novih Posebnih kolektivnih ugovora za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite. BUDI ČLAN, BEZ JAKOG SINDIKATA NE MOŽEŠ UTICATI NA POBOLjŠANјE SVOG RADNO-PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA!!!

SINDIKAT POKRENUO INICIJATIVE ZA OTPOČINјANјE PREGOVORA ZA ZAKLjUČIVANјE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA DELATNOST ZDRAVSTVA I DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/9/2018 14:41:30
Sindikat je resornim ministarstvima uputio inicijative za otpočinjanje pregovora za zaklјučivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji. Podsećamo da je zaklјučenim sporazumima PKU za delatnost zdravstva produžen do 31. decembra 2018. godine, a PKU za oblast socijalne zaštite do 31. januara 2019. godine.

Sindikat predao ministarstvima usaglašen predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu, kao i generičkih radnih mesta

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/9/2018 11:50:45
Sindikat je resornim ministarstvima predao predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu, kao i za generička radna mesta, usaglašen sa reprezentativnim sindikatima u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije. U predlogu platnih grupa i platnih razreda, Sindikat je insistirao na adekvatnom sagledavanju zdravstvenih i nemedicinskih radnika istog obrazovnog profila. Očekujemo da ovaj predlog, za generička radna mesta, podrže i ostali reprezentativni sindikati u javnim službama. Napominjemo da za radna mesta koja nisu predviđena Katalogom radnih mesta nije moguće izvršiti vrednovanje do izmena Kataloga, na čemu će Sindikat insistirati. Takođe, ukazujemo da će svi predlozi Sindikata koji nisu usaglašeni sa ostalim sindikatima i koji se ne nalaze u zajedničkom predlogu, biti izneti neposredno u razgovorima sa resornim ministarstvima. Pregovori se nastavljaju tokom naredne nedelje.

ZAHTEV ZA ZAŠTITU PORODILjA, HITNU IZMENU ZAKONA I IZDAVANјE UPUTSTVA ORGANU UPRAVE O NAČINU PRIMENE PRAVILNIKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/9/2018 14:02:53
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obratile su se za pomoć brojne zaposlene porodilјe, jer su počev od 01. jula 2018.godine, drastično oštećene primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018), kao i Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 58/2018) u smislu umanjenja naknade zarade radi korišćenja porodilјskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta. Članom 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da se osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodilјskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se delјenjem zbira osnovica iz st. 1. do 3. ovog člana sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavlјenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlјa bruto obračunsku vrednost.

U MINISTARSTVU ZDRAVLjA JOŠ JEDAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA O PREDLOGU PLATNIH GRUPA I PLATNIH RAZREDA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/9/2018 10:27:46
Na sastanku u Ministarstvu zdravlјa koji je održan u ponedelјak 10.septembra 2018.godine, kome su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije, razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda. Sindikat je izneo primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu i još jednom ukazao da je predlog platnih grupa grupa i platnih razreda za generička radna mesta apsolutno neprihvatlјiv. Zbog brojnih i raznovrsnih primedbi koje su reprezentativni sindikati uputili, dogovoreno je da sindikati sve svoje primedbe sublimiraju i usaglase stavove, a nakon toga da se takav usaglašeni predlog uputi predstavnicima Ministarstva zdravlјa radi dalјih pregovora. Sindikat će ostati pri onom stavu koji je ranije zauzeo Republički odbor Sindikata. Štitimo prava svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite i zahtevamo jednako sagledavanje svih zaposlenih u javnom sektoru. Nastavlјamo borbu za pobolјšanje uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih. BUDI ČLAN, ODLUČI O SVOJOJ SUDBINI!

VAŽNO OBAVEŠTENЈE – SINDIKAT PREDAO RESORNIM MINISTARSTVIMA U ROKU PRIMEDBE NA PREDLOG PLATNIH GRUPA I PLATNIH RAZREDA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/9/2018 12:17:15
Obaveštavamo Vas da je Sindikat predao resornim ministarstvima u roku, primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu, generička radna mesta, kao i za radna mesta u socijalnoj zaštiti, u skladu sa Odlukom Republičkog odbora Sindikata. Primedbe će biti i neposredno iznete u razgovorima sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. O ishodu pregovora, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

VAŽNO OBAVEŠTENјE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/9/2018 17:04:07
Obaveštavamo Vas da je u utorak 04.09.2018.godine Sindikatu dostavlјen predlog platnih grupa i platnih razreda za generička radna mesta, koji je prosleđen svim predsednicima sindikalnih organizacija. Uvidom u navedeni predlog, Republički odbor je doneo Zaklјučak DA JE PREDLOG PLATNIH GRUPA I PLATNIH RAZREDA ZA GENERIČKA RADNA MESTA APSOLUTNO NEPRIHVATLjIV. Degradirane su sve grupe poslova, a naročito visoko obrazovani nemedicinski radnici. Iako je Sindikatu ostavlјen NEPRIMERENO KRATAK rok za dostavlјanje mišlјenja, zaklјučno sa 06.09.2018.godine, Sindikat će DOSTAVITI SVOJE PRIMEDBE BLAGOVREMENO. PRIORITET RADA SINDIKATA JE ZAŠTITA SVIH ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE!!! Zahtevamo jednako sagledavanje svih zaposlenih!!! Napominjemo da će na osnovu Odluke Republičkog odbora Sindikata, primedbe, mišlјenja i sugestije na predlog platnih grupa i platnih razreda za radna mesta u zdravstvu i generička radna mesta biti dostavlјene nadležnim ministarstvima. Razgovori sa predstavnicima nadležnih ministarstava se nastavlјaju.

MINISTRI RUŽIĆ I MALI SA PREDSTAVNICIMA SINDIKALNIH CENTRALA I SINDIKATIMA JAVNIH SLUŽBI O PREDLOGU PLATNIH GRUPA I PLATNIH RAZREDA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/9/2018 11:00:25
Obaveštavamo Vas da je u ponedelјak 03.09.2018.godine u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak kome su prisustvovali ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministar finansija Siniša Mali, predstavnici sindikalnih centrala i predstavnici sindikata javnih službi. Razgovarano je o predlogu platnih grupa i platnih razreda. Predsednik Sindikata dr Zoran Savić je izneo brojne primedbe na predlog platnih grupa i platnih razreda u zdravstvu i napomenuo da lekari moraju biti u višoj platnoj grupi u odnosu na druge poslove sa visokim obrazovanjem u javnom sektoru. Razgovori sa predstavnicima nadležnih ministarstava se nastavlјaju. Republički odbor Sindikata će zauzeti stavove po ovom pitanju, nakon čega će Sindikat uputiti zahteve nadležnim državnim organima.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu