Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA OMOGUĆENA ISPLATA PLATA I FUNKCIONISANјE USTANOVA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/2/2019 14:56:29Na zahtev našeg Sindikata Vlada Republike Srbije je donela Zaklјučak 05 broj:401-935/2019 od 31.01.2019. godine kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, otpremnina, jubilarnih nagrada... zaposlenima u zdravstvenim ustanovama čiji su računi u blokadi, a prinudnom naplatom se neće teretiti sredstva namenjena zaposlenima u svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.

Takođe, Vlada Republike Srbije je donela Zaklјučak 05 broj:401-937/2019 od od 31.01.2019. godine, kojim je data saglasnost da RFZO asignacijom izmiruje obaveze prema zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže kojima su blokirani podračuni, a na osnovu dospelih obaveza prema poveriocima (za isporučene lekove, medicinska sredstva i dr.).

U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati navedene zaklјučke Vlade RS.

SINDIKAT ZAHTEVA OD MINISTARSTVA ZDRAVLjA DA UPUTI SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA INSTRUKCIJU VEZANO ZA UVEĆANјE PLATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/2/2019 10:33:40
Zbog velikog interesovanja članstva i nepostupanja pojedinih zdravstvenih ustanova u skladu sa mišlјenjem Ministarstva finansija koje se odnosi na primenu člana 27e Zakona o budžetskom sistemu u delu uvećanja plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, Sindikat zahteva da se ovim povodom oglasi i Ministarstvo zdravlјa. S tim u vezi, Sindikat očekuje da Ministarstvo zdravlјa uputi instrukciju svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u smislu da su dužne da vrše obračun i isplatu plata zaposlenima u skladu sa podnetom Inicijativom Sindikata na osnovu koje je Ministarstvo finansija dalo mišlјenje da se usvaja u celosti. Nastavlјamo aktivnosti u cilјu povećanja plata, broja izvršilaca, pobolјšanja uslova rada, izmene sistemskih zakona, predstoje nam aktivnosti vezane za svrstavanje zaposlenih u platne grupe i razrede...

RFZO UPUTIO SVIM FILIJALAMA MIŠLjENјE MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANO ZA UVEĆANјE PLATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/2/2019 09:40:51
Republički fond za zdravstveno osiguranje je dopisom 03 broj 121-141/19-1 od 29.01.2019.godine koji je upućen svim filijalama RFZO i zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, obavestio o mišlјenju Ministarstva finansija koje se odnosi na primenu člana 27e Zakona o budžetskom sistemu u delu uvećanja plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Ovim dopisom i mišlјenjem Ministarstva finansija (koje možete videti u prilogu) su potvrđene tvrdnje Sindikata, da je naš zahtev za povećanje plata usvojen u celosti od strane Ministarstva finansija, i DA SU SVE ZDRAVSTVENE USTANOVE IZ PLANA MREŽE DUŽNE DA GA SPROVEDU NA NAČIN KAKO GLASI!!! Podsećamo da je Sindikat IZBORIO DA POVEĆANјE PLATA BUDE: 12% ZA:medicinske i stomatološke tehničare, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radiološke tehničare, stomatološke sestre, zubne tehničare, laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare...; DA POVEĆANјE PLATA BUDE 10% ZA:doktore medicine, stomatologe, doktore specijaliste, farmaceute, farmaceute-biohemičare, zdravstvene saradnike i specijaliste svih profila... ; DA POVEĆANјE PLATA BUDE 8,6% ZA: zaposlene iz šest grupa poslova koji imaju minimalnu zaradu (Sindikat je izborio da minimalna cena rada po radnom času iznosi 155,30 dinara); Ostalim zaposlenima povećanje iznosi 7% (Sindikat je tražio jednako povećanje plata za sve zaposlene, ali predlog i pored višemesečnog insistiranja Sindikata nije prihvaćen od strane resornih ministarstava).

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu