Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTIT SRBIJE, UČESTVUJE U PROJEKTU EVROPSKE KOMISIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/3/2019 15:24:17
SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTIT SRBIJE, UČESTVUJE U PROJEKTU
„JAČANјE TRANSNACIONALNE ADMINISTRATIVNE SARADNјE MEĐU SOCIJALNIM PARTNERIMA IZ EU ZEMALjA KANDIDATA I OSIGURAVANјE  BOLjEG PRISTUPA INFORMACIJAMA ZA SVE DETAŠIRANE RADNIKE U SEKTORU ZDRAVSTVA I NEGE“
KOJI FINANSIRA EVROPSKA KOMISIJA.

DETALjE PROJEKTA MOŽETE VIDETI U PRILOZIMA
:

   

INICIJATIVA ZA IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA KAKO BI ZAPOSLENI U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE UŽIVALI VEĆU ZAŠTITU OD NAPADA PRILIKOM OBAVLjANјA SVOJIH RADNIH ZADATAKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/3/2019 15:57:55
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se još jednom obraća sa zahtevom za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) povodom sve učestalijih i brutalnijih napada na zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, koji se neretko okončavaju i smrtnim ishodom. Obzirom da je formirana Komisija za izmene Krivičnog zakonika i da istoj i dalјe pristižu predlozi za uvođenje novih krivičnih dela, zahtevamo da Komisija ovu inicijativu uzme u razmatranje i da da predlog da se uvede novo krivično delo NAPAD NA ZAPOSLENE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, na način kako se to predlaže za advokate. Napominjemo da smo godinama unazad upućivali inicijative nadležnim državnim organima u smislu da se izvrši izmena i dopuna KZ-a, kako bi zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uživali zaštitu od svakodnevnih napada. Nažalost, do današnjeg dana nismo naišli na razumevanje i inicijativa nije prihvaćena. Status zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite prepoznat je u Krivičnom zakoniku kao ”lice koje obavlјa poslove od javnog značaja”, što apsolutno nije dalo očekivane rezultate. Zaposleni se osećaju potpuno nezaštićeni od napada, koji su nažalost sve češći i podstaknuti i svakodnevnim blaćenjem profesije u pojedinim sredstvima javnog informisanja.

MINISTARSTVO ZDRAVLjA POTVRDILO DA JE USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/3/2019 14:36:47
Ministarstvo zdravlјa je dopisom broj 120-01-5/2019-05 od 05.marta 2019.godine potvrdilo da je na upućen zahtev našeg Sindikata, a na predlog Ministarstva zdravlјa, Vlada Republike Srbije donela Zaklјučak 05 broj:401-935/2019 od 31.01.2019. godine kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, otpremnina, jubilarnih nagrada... zaposlenima u zdravstvenim ustanovama čiji su računi u blokadi, a prinudnom naplatom se neće teretiti sredstva namenjena zaposlenima u svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova. Navedeni zaklјučak Ministarstvo zdravlјa je dostavilo Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje na realizaciju.

Izašao je 103.broj lista "ZDRAVLJE"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/3/2019 19:18:24
Elektronsko izdanje 103. broja lista "Zdravlјe" možete preuzeti ovde...

SREĆAN 8. MART

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/3/2019 11:28:32
Dragim Koleginicama čestitamo 8.mart ! Kolege iz Sindikata

Sindikat se izjasnio na Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/3/2019 09:47:14
Obzirom da se Zakon o zdravstvenoj zaštiti nalazi u skupštinskoj proceduri, Sindikat je blagovremeno reagovao i uputio skupštinskom odboru za zdravlјe i porodicu amandmane na navedeni zakon. Napominjemo da su brojne primedbe Sindikata uvažene i uvrštene u tekst Predloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti od kojih izdvajamo: normiranje pripravnosti (pripravni mogu biti svi zaposleni) i prekovremenog rada, rad po pozivu može se uvesti za zaposlene koji se nalaze u pripravnosti, a u izuzetnim slučajevima i za druge zaposlene, izvršeno je brisanje preraspodele radnog vremena, konačno je rešen dugogodišnji problem u slučaju kada zaposleni koji rade skraćeno rade i prekovremeno, na naše insistiranje izvršeno je upodoblјavanje brojnih normi sa pravima koje je Sindikat izborio u Zakonu o zaposlenima u javnim službama, uvaženo je i da se Planom mreže utvrđuje mreža apoteka u javnoj svojini... Sindikat je ponovo uputio i primedbe na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Očekujemo da opravdane primedbe Sindikata budu uzete u razmatranje i da se nakon toga implementiraju u tekst zakona.

VAŽNO OBAVEŠTENјE - POVEĆANјE PLATA 12% ZDRAVSTVENIM SARADNICIMA SA SREDNјOM I VIŠOM ŠKOLSKOM SPREMOM

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/3/2019 13:40:04
Ministarstvo finansija je dopisom broj 011-00-00067/2019-03 od 25.februara 2019.godine, dalo mišlјenje koje se odnosi na primenu člana 27e Zakona izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u delu uvećanja plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, kao i zaklјučka Vlade RS 05 broj: 121-161/2019 od 16.januara 2019.godine. U datom mišlјenju koje možete pogledati u prilogu, jasno i nedvosmisleno stoji da 12% povećanja plata pripada i svim zdravstvenim saradnicima sa srednjom i višom školskom spremom.

URGENCIJA ZA POSTUPANјE I ZAKLjUČIVANјE NOVOG PKU ZA DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/3/2019 10:41:16
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za HITNO postupanje i zaklјučivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji. Pregovori za zaklјučivanje navedenog ugovora su na obostrano zadovolјstvo okončani još 16. januara 2019.godine. Međutim, od tog perioda do sačinjavanja ove urgencije, procedura potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji još uvek nije sprovedena, iako je ugovor prestao da važi pre više od mesec dana. Zbog izuzetne važnosti za sve zaposlene u socijalnoj zaštiti, zahtevamo da preduzmete sve radnje u skladu sa datim nadležnostima, kako bi PKU za delatnost socijalne zaštite što pre stupio na snagu. Očekujemo Vaše postupanje radi realizacije ovog opravdanog zahteva Sindikata.

SEMINAR SEKCIJE MLADIH SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/3/2019 11:52:36
Obaveštavamo Vas da će se seminar Sekcije mladih Sindikata, održati u periodu od 21.-22.03.2019. godine u Vrnjačkoj Banji, hotel „Lider S“. Tema seminara je „Javni nastup i sposobnost predstavlјanja“ Za sve informacije možete se obratiti predsedniku Sekcije mladih Sindikata (predsednik@sekcijamladih.org ), kao i predsedniku okruga-grada.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu