Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO OBAVEŠTENјE - PKU?

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/12/2019 14:02:38Sindikat je obavešten da su pristigle brojne primedbe na predlog novog PKU za delatnost zdravstva od strane resornih ministarstava i da bi PKU trebalo da bude razmatran na sednici Vlade RS u ponedelјak 30.12.2019.godine.

Najavlјene su nam moguće izmene PKU, o čemu ćemo biti obavešteni nakon sednice Vlade.

Ukoliko bude izmena, članovi Republičkog odbora Sindikata će biti u pripravnosti radi donošenja Odluke o eventualnom potpisivanju ugovora.

Predsednik Sindikata je dobio ovlašćenje od ROS-a da potpiše tekst PKU koji je usaglašen sa pregovaračkim timom Vlade RS i prezentovan na sednici ROS-a održanoj 26.12.2019.godine.


NOVE OSNOVICE ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE

Na inicijativu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, radi ispravlјanja nepravilnosti vezano za osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenim zdravstvenim saradnicima, Vlada Republike Srbije donela je Zaklјučak kojim se utvrđuju nove osnovice zdravstvenim saradnicima koje su uvećane za 8%.

Podsećamo da su plate pre preduzetih aktivnosti Sindikata zdravstvenim saradnicima  sa srednjom i višom školskom spremom bile povećane za tačno 3,1%, a zdravstvenim saradnicima sa visokom školskom spremom za 5%, što je bilo u suprotnosti sa zakonom.

Nastavlјamo aktivnosti na jednakom procentualnom povećanju plata.


ZAHTEV ZA POŠTOVANјE PRAVA IZ PKU I PLANIRANјE SREDSTAVA ZA ISPLATU DRUGIH PRIMANјA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/12/2019 09:25:55
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije su se tokom 2019.godine, za pomoć obratile brojne sindikalne organizacije, iz razloga što pojedine filijale RFZO-a još uvek ne vrše prenos sredstava koja se odnose na prava iz radnog odnosa u skladu sa zaklјučenim Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018), a koja prava ostaju na snazi i u narednim godinama, u skladu sa novim ugovorom koji treba da stupi na snagu početkom 2020.godine. S tim u vezi, Sindikat Vam još jednom ukazuje da je neophodno da RFZO da Instrukciju ka svim svojim filijalama, u smislu da su dužne da obezbede sredstva za ove namene u 2020.godini, sa posebnim osvrtom na druga primanja zaposlenih u smislu člana 106. PKU, a radi ujednačavanja postupanja i obaveza koje filijale imaju prema zdravstvenim ustanovama. Instrukcijom broj 450-4563/19 od 11.06.2019.godine taksativno ste pobrojali na koji način se vrši isplata prinadležnosti koje zaposleni imaju shodno zaklјučenom PKU, uz napomenu da se naknada za druga primanja zaposlenih u smislu člana 106. obezbeđuje iz 5%-og iznosa sredstava za materijalne i ostale troškove, koja sredstva zdravstvenim ustanovama nisu dovolјna ni za isplatu navedenih troškova, a kamoli za isplatu i drugih primanja zaposlenih. Sa iznetog, Sindikat zahteva da se shodno članu 17. stav 3. tačka 1) Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga u 2020.godini planiraju sredstva za isplatu drugih primanja zaposlenih u smislu čl.106, na način kako se to čini za isplatu otpremnina i jubilarnih nagrada, a ne kao što je to bio do sada slučaj iz 5% iznosa sredstava za materijalne i ostale troškove. U mnogim ustanovama postoje nagomilani dugovi prema zaposlenima u smislu isplate solidarne pomoći, koja sredstva nisu isplaćivana u 2019.godini.

PREGOVARAČKI TIM VLADE I REPREZENTATIVNI SINDIKATI POSTIGLI SAGLASNOST ZA ZAKLjUČIVANјE NOVOG PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/12/2019 12:59:49
Na sastanku održanom 24.12.2019.godine u Ministarstvu zdravlјa, nastavlјeni su pregovori za zaklјučivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Učesnici u pregovaranju za zaklјučivanje ovog ugovora su predstavnici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost" i članovi pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije koji čine predstavnici Ministarstva zdravlјa, Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za rad, predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i predstavnici Komore zdravstvenih ustanova. Ugovor sadrži brojne izmene zbog upodoblјavanja sa novim pozitivnim propisima, a izborili smo i neka povolјnija prava za zaposlene, o čemu ćete detalјno biti informisani prilikom izrade analize ovog ugovora. Očekujemo da se u toku ove nedelјe pristupi proceduri potpisivanja navedenog ugovora. Ugovor će važiti naredne tri godine.

OBAVEŠTENјE - U Službenom glasniku RS objavlјeni zakoni koji propisuju prava i obaveze zaposlenih

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/12/2019 12:33:53
Obaveštavamo Vas da su dana 6. decembra 2019. godine u "Službenom glasniku RS" broj 86/2019, objavlјeni sledeći zakoni koji propisuju prava i obaveze zaposlenih: 1.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 2.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 3.Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, 4. Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, 5.Zakon o agencijskom zapošlјavanju. Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru primenjuje se do 31. decembra 2019. godine, odnosno prestaje da važi od 01.januara 2020.godine. Odlaže se primena Zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru do 1. januara 2021.godine. Napominjemo da smo u PKU za delatnost zdravstva predložili zaštitnu klauzulu po zaposlene u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže, koja je prihvaćena i integrisana u tekst ugovora, na način da poslodavac u smislu ovog ugovora, ne može da koristi rad preko Agencije za privremeno zapošlјavanje.

DAVANјE SAGLASNOSTI ZA ZAPOŠLjAVANјE LEKARA I MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/12/2019 15:44:31
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, podržava inicijativu Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlјa da se zaposli 100 najbolјih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najbolјih maturanata srednjih medicinskih škola u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji. Davanjem saglasnosti na ovu inicijativu, Sindikat podržava najuspešnije studente i učenike srednjih medicinskih škola, koji su svojim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate i želi da im omogući da nastave svoje usavršavanje u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite. Ovakvim postupanjem, podstiče se i pozitivna selekcija kadrova u zdravstvenom sistemu i omogućava mladim lekarima i medicinskim sestrama/tehničarima da rade i usavršavaju se u svojoj zemlјi, čime se čini krupan korak ka sprečavanju odlaska mladih zdravstvenih radnika iz Srbije, što doprinosi dalјem razvoju srpske medicine. Sindikat je saglasan da se zapošlјavanje 100 najbolјih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najbolјih maturanata srednjih medicinskih škola može izvršiti bez sprovođenja javnog konkursa.

ODRŽAN SEMINAR SEKCIJE MLADIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/12/2019 08:24:41
Bezbednost i zdravlјe na radu u zdravstvu je tema koju naš Sindikat sve češće potencira. Zaposleni u zdravstvu, pored ogromne odgovornosti nose i veliki teret „profesionalnih obolјenja“, zato je očuvanje humanog resursa veoma važan faktor za pružanje kvalitetne zdravstvene usluge. Ovo je pogotovo važno, ako znamo činjenicu da je u toku velika migracija zdravstvenih radnika ka zapadnoevropskim zemlјama, a zanavlјanje kadra je sve teže i da razlog nije čisto materijalne prirode, već sve češće loši uslovi rada, nedostatak osnovnih sredstava za rad, zaštitu, visok rizik od profesionalnih obolјenja... Na ovu temu 5. decembra 2019. godine Sekcija mladih Sindikata održala je edukativni seminar na temu „Bezbednost i zdravlјe na radu i rizici profesionalnih obolјenja u zdravstvu“. U svojstvu predavača, edukaciju je održao profesor medicinskog fakulteta u Nišu prof. dr Jovica Jovanović, specijalista medicine rada. Uvaženi gost Sindikata i predavač prof. dr Jovica Jovanović je istakao da profesionalne rizike možemo razvrstati po faktorima štetnosti na: fizičke, mehaničke, hemijske, biološke agense, psihosocijalne rizike i ergonomske faktore. Svaki od navedenih rizika svakodnevno je prisutan u radu zaposlenih u zdravstvu, te je zaklјučak da je veoma je važno potencirati izradu akta o proceni rizika kod poslodavca, kako bi se štetni uticaji po bezbednost i zdravlјe zaposlenih u što većoj meri suzbili. Učešće na seminaru uzeo je i predstavnik EPSU Miloš Vlaisavlјević.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu