Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

SAOPŠTENјE POVODOM NOVOG NAPADA NA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/1/2020 13:35:53

Dana 27.01.2020. godine u Opštoj bolnici Subotica dogodio se još jedan napad na zaposlene u zdravstvu. Ovoga puta izvršen je fizički napad na doktorku neurologa za vreme obavlјanja poslova na hitnom medicinskom prijemu, kojom prilikom je pacijent nasrnuo na doktorku i udario je više puta šakom u predelu lica. Doktorki su konstatovane povrede uva i oštećenje bubne opne.

Zbog konstantnih napada na zaposlene u zdravstvu, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom ukazuje na neophodnost izmene Krivičnog zakonika u smislu pooštravanja kaznene politike za ovakve vrste napada i uvođenje novog krivičnog dela NAPAD NA ZAPOSLENE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, na način kako je to propisano u Krivičnom zakoniku za krivično delo napad na advokate.

Sindikat će insistirati da resorno ministarstvo prihvati ovu inicijativu Sindikata kao svoju i istu iznese nadležnim državnim organima radi dalјeg postupanja.

VREMENA ZA ČEKANјE VIŠE NEMA!!!

Očekujemo hitno postupanje nadležnih državnih organa radi pokretanja procedure izmene KZ.
NAREDNE NEDELjE BIĆE ODRŽAN SASTANAK RADI REŠAVANјA PROBLEMA INSTITUTA I ZAVODA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/1/2020 10:17:02
Sindikat je obavio više sastanaka sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa povodom nastale situacije u institutima i zavodima za javno zdravlјe. Predstavnici resornog ministarstva izneli su uveravanja da će u narednom kvartalu ove godine biti aneksirani ugovori instituta i zavoda sa RFZO, na koji način će se omogućiti normalno funkcionisanje ovih ustanova. Takođe, planirano je da deo zaposlenih bude ugovoren sa RFZO. Zbog svega navedenog, u toku naredne nedelјe na poziv Ministarstva zdravlјa biće održan sastanak direktora instituta i zavoda za javno zdravlјe. Sindikat će o svemu blagovremeno obavestiti svoje predstavnike.

SAOPŠTENјE POVODOM JOŠ JEDNOG BRUTALNOG NAPADA NA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/1/2020 13:13:54
Povodom još jednog ničim izazvanog brutalnog napada na zaposlene medicinske tehničare koji se dogodio u Službi hitne pomoći Doma zdravlјa u Kralјevu, napada koji je izvršio pripadnik odreda Žandarmerije, u civilu i van dužnosti, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti još jednom ukazuje na neophodnost izmene Krivičnog zakonika u smislu pooštravanja kaznene politike za ovakve vrste napada i uvođenje novog krivičnog dela NAPAD NA ZAPOSLENE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, na način kako je to propisano u Krivičnom zakoniku za krivično delo napad na advokate. Ovo krivično delo je uvedeno munjevitom brzinom i implementirano u zakon, a za predlog Sindikata predstavnici Ministarstva pravde se nisu udostojili ni da nam daju odgovor!!! PITAMO SE PO ČEMU SU TO ADVOKATI VAŽNIJI OD LEKARA, MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA, ZDRAVSTVENOG SARADNIKA, PRAVNIKA ILI BILO KOG DRUGOG ZAPOSLENOG U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, PA DA SE PREDLOG SINDIKATA NE UZME ČAK NI U RAZMATRANјE??? Napominjemo da smo godinama unazad upućivali inicijative nadležnim državnim organima u smislu da se izvrši izmena i dopuna KZ-a, kako bi zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uživali zaštitu od svakodnevnih napada. Nažalost, do današnjeg dana nismo naišli na razumevanje i inicijativa nije prihvaćena.

SINDIKAT JE IZRADIO DETALjNU ANALIZU PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA NOVA PRAVA KOJA JE USPEO DA IZBORI ZA ZAPOSLENE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/1/2020 14:30:41
Dragi članovi, Obaveštavamo Vas da je Sindikat izradio detalјnu analizu Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019) i u vezi sa tim, koja je prava uspeo da izbori za zaposlene. Analiza PKU je prosleđena svim predsednicima sindikalnih organizacija, od kojih istu možete preuzeti i upoznati se sa svojim novim pravima. ČESTITAMO SVIM ČLANOVIMA NOVI, BOLjI KOLEKTIVNI UGOVOR KOJI JE ZAKLjUČEN NA PERIOD OD TRI GODINE!!! NASTAVLjAMO AKTIVNOSTI NA POBOLjŠANјU USLOVA RADA I MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH!

INICIJATIVA ZA HITNO POSTUPANјE I REŠAVANјE RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U INSTITUTIMA I ZAVODIMA ZA JAVNO ZDRAVLjE I OČUVANјE JAVNOG ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/1/2020 14:20:01
Na inicijativu članstva, predstavnika Sindikata zaposlenih u institutima i zavodima za javno zdravlјe, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje Inicijativu za rešavanje radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u ovim ustanovama na jedinstven način. Naime, u finansijskom planu RFZO za 2020.godinu, značajno su umanjena sredstva (za oko 60%) koja su namenjena institutima i zavodima za javno zdravlјe. Ova sredstva nisu dovolјna za normalno funkcionisanje ustanova. RFZO je do sada učestvovao u finansiranju plata zaposlenih u institutima i zavodima u iznosu od 34%, prihodi iz budžeta RS iznose 16%, a ostatak od 50% ustanove finansiraju iz prihoda koji ostvare na tržištu. Sa ovako umanjenim sredstvima, zbog nelojalne konkurencije na tržištu i nesprovođenja Zakona o javnom zdravlјu, ovim ustanovama preti gašenje. Zahtevamo da po hitnom postupku preduzmete sve mere u okviru zakonom poverenih nadležnosti, kako bi se ovaj problem rešio na jedinstven način, na zadovolјstvo zaposlenih i građana Republike Srbije, a radi očuvanja javnog zdravlјa. Otvoreni smo za razgovor na ovu temu u vremenu kada to Vama odgovora i nudimo konkretna rešenja.

OBAVEŠTENјE O PRIZNAVANјU TROŠKOVA PREVOZA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/1/2020 11:59:11
Zakon o porezu na dohodak građana omogućava poslodavcu da ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada. Inovirani Zakon o porezu na dohodak građana primenjuje se od 1. januara 2020.godine. Ukoliko poslodavac nema verodostojne isprave na osnovu kojih dokazuje da je na adekvatan način nadoknadio trošak zaposlenog za dolazak i odlazak sa rada ( npr. račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, račun za gorivo i sl.) na isplaćeni iznos plaća porez od 10%. Poslodavac ukoliko nema organizovan sopstveni prevoz može u skladu sa zakonom da: Zaposlenima kupuje karte za prevoz direktnim uplatama prevozniku; Obaveže zaposlene da pravdaju troškove svog dolaska adekvatnim računima ili Plati porez od 10% ukoliko zaposlenima plati troškove bez računa. Na osnovu navedenog, zaposleni je u obavezi da na zahtev poslodavca istom dostavi račun kojim dokumentuje troškove za dolazak i odlazak sa rada.

ZAHTEV ZA DONOŠENјE ZAKLjUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA OMOGUĆILA ISPLATA PLATE, PUTNIH TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANјA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/1/2020 10:56:00
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom da Vlada Republike Srbije donese Zaklјučak kojim bi se omogućila isplata plata, putnih troškova i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Naime, računi pojedinih zdravstvenih ustanova nalaze se u blokadi duži vremenski period i zbog toga zaposleni u ovim ustanovama ne mogu imati prinadležnosti propisane pozitivnim propisima, dok se ne donese odgovarajući zaklјučak Vlade. Zaposleni nisu odgovorni za navedeno stanje, a svoje radne zadatke izvršavaju savesno, profesionalno i u skladu sa pravilima struke, kako bi se korisnicima usluga pružila zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom. Sindikat zahteva da se iznađe rešenje koje bi omogućilo zaposlenima isplatu plata, troškova i drugih primanja u skladu sa zakonom i zaklјučenim novim Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Ukazujemo da je potrebno da Vlada Republike Srbije donese Zaklјučak o transferu novčanih sredstava na posebne račune zdravstvenih ustanova koje su u blokadi, koji bi bio izuzet od prinudne naplate i koji bi se koristio za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih. Molimo da resorna ministarstva prihvate ovu inicijativu Sindikata i daju predlog Vladi Republike Srbije da se navedeni zaklјučak odnosi na sve zdravstvene ustanove iz Plana mreže kojima se račun nalazi u blokadi u 2020. godini, na način kako je to rađeno i u proteklim godinama.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu