Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA IZUZIMANјE SINDIKATA OD PRIMENE UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANјE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLjANјEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/7/2020 15:44:23

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana BrnabićUredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavlјanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019), delatnost sindikata je propisana kao delatnost koja ima mali uticaj na životnu sredinu i kao takva propisana je obaveza plaćanja takse.

Smatramo da je ovakvo normiranje apsolutno neprihvatlјivo iz razloga što su sindikati organizovani i deluju uglavnom u prostorijama poslodavca, te za svoj rad koriste resurse poslodavca, pa bi plaćanje ekološke takse i od strane poslodavca i od strane sindikata, predstavlјalo dupliranje ovog nameta, a da su efekti mogućeg uticaja na životnu sredinu isti.
Podsećamo Vas da je kod nekih poslodavaca organizovano više sindikata, u kom slučaju bi se više puta naplaćivala ova naknada koju je poslodavac već izmirio.

Napominjemo da je ovakav namet ogroman i neopravdan teret za sindikalne organizacije koje i ovako imaju skromne prihode, koji se koriste za pomoć članstvu i druge svrhe u skladu sa aktivnostima sindikata.

Kao dokaz naših tvrdnji, navodimo i odredbu člana 127. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina  i jedinica lokalne samouprave u kojoj je propisano da je poslodavac dužan da reprezentativnom sindikatu kod poslodavca, bez naknade troškova i posredstvom službe koja obavlјa administrativne i tehničke poslove,  obezbedi obavlјanje administrativnih i tehničkih poslova.

Dakle, poslodavac je već shodno navednoj uredbi platio ekološku taksu za obavlјanje ovih poslova, odnosno uticaja na životnu sredinu, pa bi nametanje obaveze da u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji isto uradi i sindikat koji je organizovan i deluje kod tog poslodavca, predstavlјalo dvostruki namet, za koji ne postoji opravdanje, a ozbilјno ugrožava rad sindikata.

Zbog svega navedenog, molimo Vas da po hitnom postupku pristupite izmenama i dopunama ove uredbe, na način da sindikati ne budu obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Predsednik
dr Zoran
SavićRFZO POTVRDIO DA ISPLAĆUJE NAKNADU PLATE ZAPOSLENIMA U SKLADU SA ZAKLjUČENIM ANEKSOM PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/7/2020 14:43:35
Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je dopis svim filijalama broj 450-5956/20 od 22.07.2020.godine, u kome se navodi da se isplata naknade plate u skladu sa članom 101a PKU zaposlenima u zdravstvenim ustanovama za koje su ugovorena sredstva za isplatu plata i naknada plata vrši iz sredstava koja se trebuju u redovnom postupku za isplatu plata i naknada plata od filijale Republičkog fonda i to: - za prvih 30 dana odsustva sa rada u visini od 100% naknade plate; - počev od 31. dana odsustva sa rada, preostali iznos razlike do visine od 100% naknade plate (35%). Ukoliko zdravstvene ustanove nisu trebovale sredstva po ovom osnovu za predhodni period (počev od 01.marta 2020.godine na usvojeni zahtev Sindikata) potrebno je da to odmah učine, u skladu sa ovom instrukcijom RFZO. Dakle, RFZO u celosti obezbeđuje sredstva za isplatu naknade plate po ovom osnovu.

VLADA DONELA ZAKLjUČAK KOJIM SE OBEZBEĐUJU SREDSTVA ZA PLATE ZAPOSLENIMA KOJI SU PRIMLjENI U RADNI ODNOS TOKOM VANREDNOG STANјA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/7/2020 10:31:07
Vlada Republike Srbije je 26.juna 2020.godine, na predlog Ministarstva zdravlјa, donela Zaklјučak broj 401-5282/2020 kojim se sredstva za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su tokom vanrednog stanja primlјeni u radni odnos radi ublažavanja posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19, obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, za period od 5 meseci. Na ovaj način, usvojen je zahtev Sindikata da se i novoprimlјenim zaposlenima obezbede sredstva za isplatu plata. U cilјu realizacije ovog zaklјučka, RFZO je uputio dopis svim filijalama i direktorima ustanova radi obračuna potrebnih sredstava za isplatu plata ovim zaposlenima, kao i da bi se izvršilo trebovanje potrebnih sredstava nadležnoj filijali. U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati Zaklјučak Vlade.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu