Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ČELNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA UPUĆEN ZAHTEV ZA OČUVANJE PRAVA ZAPOSLENIH U HITNIM SLUŽBAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/9/2015 11:46:25
Tags: Sindikatzdravstvahitneslužbehitnapomoćkoeficijentizaradapravamatrijalnipoložajzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zavodima za hitnu medicinsku pomoć i hitnim službama. Konstatovano je da se zaposlenima umanjuju koeficijenti čime se dalje urušava ionako težak radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Sindikat Vas je u neposrednim razgovorima upoznao sa zapisnicima nadležnog sektora za kontrolu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se pored ostalog, nalaže direktorima da pokrenu postupak za izmenu koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenima u zavodima i službama za hitnu medicinsku pomoć. Napominjemo, još jednom da predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nisu nadležni za tumačenje odredaba Uredbe o koeficijentima... Ponovo od Vas tražimo da se ne vrši promena koeficijenata zaposlenima u hitnim službama, već da se navedeno pitanje rešava jedinstveno, za sve zaposlene u delatnosti zdravstva, donošenjem novog zakona.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/4/2015 15:16:16
Tags: Sindikazzdravstvaapotekarskeustanovezaštitaprava
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 3AHTEVA 1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora) 2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima ...

PREGLED PRAVA ZAPOSLENIH KOJI SE UMANjUJU PREDLOGOM ZAKONA O RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/7/2014 18:33:01
Tags: ZakonoradusmanjenjepravaradnikaotkazSindikat
Produžavanje trajanja rada na određeno vreme (sa jedne na tri i više godina) Smanjuje se naknada za korišćenje godišnjeg odmora /umanjenje za doprinos poslovnom uspehu Poslodavca). Smanjuje se broj dana plaćenog odsustva (u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice), sa sedam na pet dana Restrikcija kolektivnog pregovaranja (suštinskim nepostojanjem proširivanja dejstva kolektivnih ugovora) Smanjeno je davanje po osnovu minulog rada, čime se anulira kompletan staž kod poslodavca, te će se obračuvanovati samo kod poslednjeg poslodavca, čime se prosečno smanjuje plata do 15%. Ukida se plaćanje po osnovu smenskog rada (umanjenje zarade za 26%). Zaposleni gubi pravo na naknadu troškova ako promeni mesto stanovanja koje je ugovoreno ugovorom o radu, bez saglasnosti Poslodavca. Smanjuju se prava kod Poslodavca prilikom otvaranja stečaja (otežano utvrđivanje potraživanja zaposlenih...) Smanjuju se prava zaposlenih prilikom upućivanja na rad kod drugog poslodavca, jer on ne može da zadrži ranija prava kao kod novog poslodavca) Smanjuje se zaštita trudnica kod otkaza (mogućnost otkaza za vreme odsustva zbog povrede radne obaveze, ali to stvara mogućnost zloupotrebe) Na delu je gušenje sindikalnnog organizovanja i delovanja, jer se: DRASTIČNO smanjuje zaštita sindikalnog predstavnika (teškoće u dokazivanju da je stavljen u nepovoljniji položaj zbog sindikalnog delovanja). Ograničava se delovanje i rad sindikata (prost-tehn. uslovi, mogućnosti za „profesionalno“ delovanje sindikata, visina naknade, časovi za sindikalni rad....) U cilju lakšeg otpuštanja, uvodi se: - Drastično se smanjuju prava zaposlenih kod nezakonitog otkaza (u pogledu visine naknade štete, što može dati „podsticaj“ za otkaz) - produžavaju se rokovi kada poslodavac može da uruči otkaz - smanjuje se vreme kada zaposleni koji je otpušten kao tehnološki višak ima prednost pri zapošljavanju kod nekadašnjeg poslodavca, - smanjuje se rok kada zaposleni može da pokrene spor

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu