Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

MINISTARSTVIMA UPUĆENA URGENCIJA ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/9/2015 11:11:19
Tags: Sindikatzdravstcaapotekarsskeustanoveurgencijaradnopravnistatus
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama. Republički odbor Sindikata je zaključio da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni. Napominjemo, da smo Vam dana 02.04.2015.godine uputili zahtev za hitno postupanje radi očuvanja radno-pravnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na koji do danas nismo dobili odgovor, niti je preduzeta bilo koja pravna ili faktička radnja u cilju rešavanja nagomilanih problema zaposlenih. Sa iznetog, u skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, a na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije,u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Z A H T E V A 1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora) 2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima 3. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem 4. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj. 5. Da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor Očekujemo Vaše hitno postupanje u cilju sprečavanja daljeg urušavanja apotekarskih ustanova i položaja zaposlenih i poziv za razgovore na ovu temu.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/4/2015 15:16:16
Tags: Sindikazzdravstvaapotekarskeustanovezaštitaprava
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 3AHTEVA 1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora) 2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima ...

ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE I DAVANjE SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I LOKALNA SAMOUPRAVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/12/2014 12:33:30
Tags: Sindikatzdravstvazdravstveneustanovezahtev
Na sastanku održanom 18.12.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost", Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i predstavnici pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije usaglasili su predlog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Očekujemo da preduzmete sve mere u skladu sa Vašim nadležnostima, u cilju davanja saglasnosti na predloženi tekst PKU, a najkasnije do 24.12.2014. godine. Napominjemo da važeći ugovor ističe 31.12.2014. godine.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEVE NADLEŽNIMA PO PITANJU RADA APOTEKARSKIH USTANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/4/2014 14:05:08
Tags: SindikatzdravstvaapotekarkeustanovezahtevVladaSrbije
Na sastanku predsednika sindikalnih organizacija Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, državnih apoteka u Republici Srbiji, održanom 19. marta 2014. godine i sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 20. marta 2014. godine konstatovano je kako sledi. Državne apoteke su osnovane kao zdravstvene ustanove u skladu sa propisima o javnim službama. čiji je zadatak da sprovode primarnu zdravstvenu zaštitu iz oblasti svoje delatnosti, a to js prvenstveno snabdevanje građana lekovima. Državne apoteke su osnivane od strane opštine, odnosno grada, zbog opšteg interesa i pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite građana, a ne zbog ostvarivanja profita. U apotekama, u državnom sektoru, postoji potpuna kontrola i evidencija utrošaka lekova i materijalnih sredstava. Postojeća mreža apoteka u potpunosti zadovoljava potrebe farmaceutske zdravstvene zaštite u Srbiji. . Uslovi pod kojima su otvarane državne apoteke bili su mnogo strožiji u svim aspektima u odnosu na uslove pod kojima su otvarane privatne apoteke, čime su od samog početka državne apoteke stavljene u neravnopravan položaj. Širenjem mreže apoteka koje će biti potpisnice ugovora sa RFZO, bez prethodno definisanih kriterijuma i merila, može dovesti do ozbiljnih socijalnih problema u smislu viška radnika u državnim apotekama, kao i do ozbiljnih problema u snabdevanju lekovima. U uslovima nelojalne konkurencije, nepostojanja zakonskog uređenja u sferi apotekarstva, kao i nedovoljnog nadzora rada apoteka u privatnoj svojini od strane nadležnih državnih organa, obezvređuje se uloga apoteka u državnoj svojini u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije smatra da je apsolutno neprihvatljivo da se privatnim apotekama dozvoli da posluju sa receptima, dok se ne utvrde jedinstveni kriterijumi i merila i na taj način stvore jednaki uslovi za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou. 

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu