Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Saopštenje Ministarstva zdravlja u vezi sa različitim medijskim interpretacijama i tumačenjima Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i njegove primene u zdravstvenom sistemu Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/10/2015 11:43:39
Tags: MinistarstvozdravljasaopštenjeSindikatzdravstva
Povodom različitih medijskih interpretacija i tumačenja Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i njegove primene u zdravstvenom sistemu Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije saopštava da je netačno da će 12. oktobra ove godine u penziju otići oko 3.500 lekarki specijalista. Na taj dan, kada će početi da se primenjuje navedeni Zakon, toliki broj lekarki će ispunjavati propisani uslov za odlazak u starosnu penziju, ali to ne znači da će sve one i biti penzionisane i da će se na taj način ugroziti funkcionisanje zdravstvenog sistema. Član 20. Zakona propisuje da se penzionišu oni koji za to imaju navršene uslove za odlazak u starosnu penziju, osim ukoliko postoji potreba za datim radnim mestom i daljim angažovanjem zaposlenog radi kontinuiteta procesa rada. U tom slučaju, sporazumni nastavak rada je dozvoljen. Ministarstvo zdravlja još jednom ističe da odgovorno pristupa procesu racionalizacije i da ni jednim svojim potezom neće ugroziti obavljanje neophodnih poslova zdravstvene zaštite u zdravstvenim uslovima. Zato je Ministarstvo zdravlja do sada više puta isticalo da će se racionalizacija, u koju spada i odlazak u penziju svih koji ispunjavaju starosnu uslov, pre svega odnositi na nemedicinsko osoblje, koje prema analizama u našoj zemlji daleko premašuje broj koji je standard u Evropi.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/9/2015 15:20:39
Tags: SindikatzdravstavkatalogradnihmestaMinistarstvozdravlja
Obaveštavamo Vas da je danas 29.09.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predstavnici reprezentativnih sindikata. Razgovarano je o katalogu radnih mesta. Sindikat je ukazao na uočene nepravilnosti, a do ponedeljka 05.10.2015.godine je dat rok sindikatima da dostave primedbe, mišljenja i sugestije na radnu verziju kataloga radnih mesta. U katalogu moraju biti prepoznati svi profili zaposlenih kako bi im se naknadno mogao odrediti odgovarajući koeficijent. Izrada kataloga za nemedicinske radnike je u toku i radi se jedinstveno za sve u javnom sektoru i očekuje se do kraja nedelje. Sindikat će i nadalje insistirati na prepoznavanju novih profila zaposlenih (strukovne medicinske sestre, medicinske sestre sa specijalizacijom....), kao i na prepoznavanju svih poslova u delatnosti zdravstva.

VAŽNO OBAVEŠTENjE - SINDIKAT HITNO REAGOVAO NA DOPIS MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2015 18:04:55
Tags: SindikatzdravstvadopisMinistarstvazdravljasocijalniprogramracionalizacijauzdravstvu
Sindikat je reagovao po hitnom postupku, te je obavljen razgovor sa nadležnim u Ministarstvu zdravlja. Obavešteni smo da kriterijumi za racionalizaciju u javnom sektoru nisu određeni, već je dopis poslat u cilju prikupljanja informacije o eventualnom broju zaposlenih koji su zainteresovani za dobrovoljni raskid radnog odnosa. Tek kada se bude znao orijentacioni broj, uradiće se kriterijumi. Smatramo da je ovakvo postupanje nedopustivo, jer se zaposleni ne mogu prijavljivati za program za koji ne postoje kriterijumi.

OBAVEŠTENjE POVODOM ORGANIZOVANjA JUBILARNIH 20.SUSRETA ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/1/2015 10:04:06
Tags: SindikatzdrvastvaSusretizdravljaOrganizacioniodbor
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da će se tradicionalni 20. Susreti zdravlja održati u Sunčevom Bregu, u Republici Bugarskoj, u periodu od 07. do 13. juna 2015. godine. Napominjemo da je do 02. marta 2015. godine, neophodno prijaviti broj učesnika tradicionalnih 20. Susreta zdravlja sa odstupanjem +/- 20% i uplatiti najmanje 10% potrebnih novčanih sredstava. Takođe, napominjemo Vam da je do 06. aprila 2015. godine potrebno prijaviti broj učesnika sa odstupanjem +/- 10% i uplatiti najmanje 20% potrebnih sredstava. Konačan broj učesnika predsednici okruga-grada dostavljaju Organizacionom odboru najkasnije do 15. maja 2015. godine, a konačnu uplatu (100%) potrebno je izvršiti najkasnije do 20. maja 2015. godine. Prijave ekipa sa takmičarskim disciplinama predsednici okruga-grada dostavljaju Organizacionom odboru najkasnije do 05. maja 2015. godine. Molimo Vas da se striktno pridržavate utvrđenih termina. Za sve dodatne informacije možete se obratiti predsedniku sindikalne organizacije u Vašoj ustanovi, odnosno predsedniku okruga-grada i Stručnoj službi Sindikata.

O B A V E Š T E Nj E - ODRŽANA SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/11/2014 10:11:26
Tags: RepubličkiodborSindikatzdravstvaplatePKUštrajkmereVladeMinistarstvozdravlja
Republički odbor Sindikata na sednici održanoj 26. novembra 2014. godine razmatrao je radno – pravni i materijalni položaj članstva sindikata i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštitite i konstatovao sledeće: Obezbeđeno je da se otpremnina za odlazak u penziju isplaćuje u visini tri zarade, kako je to utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija sa proširenim dejstvom. Naš Sindikat je takođe, obezbedio da nadležno ministarstvo dostavi novu instrukciju vezano za obračun i isplatu plata zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zbog umanjenja plata. Na zahtev našeg Sindikata sopstveni prihodi ustanova ostaju i u narednoj godini. Problem zaposlenih u stomatologiji je u postupku rešavanja i očekuje se isplata zaostalih plata početkom naredne godine. Odobren je prijem novih zaposlenih u zdravstvu radi popune nedostajućih kadrova.

MINISTARSTVO POZIVA NA SASTANAK POSEBNE RADNE GRUPE ZA ZDRAVSTVO

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/11/2014 13:50:23
Tags: SindikatzdravstvaPKUMinistarstvozdravljasastanakradnagruparavrstavanjepslova
Obaveštavamo Vas da će se u sredu, 12. novembra 2014. godine sa početkom u 13:00 časova, u prostorijama Ministarstva zdravlja, u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kabinet broj 372) održati sastanak Posebne radne grupe za razvrstavanje poslova u oblasti zdravstva.

UPUĆEN ZAHTEV MINISTARSTVU ZDRAVLJA I RFZO ZA HITNO REŠAVANjE PITANjA POLOŽAJA INSTITUTA I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE I POLOŽAJA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2014 12:12:02
Tags: SindikatRFZOMinistarstvozdravljazahtevzaposleniradnici
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u zavodima/institutima za javno zdravlje, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 3AHTEVA 1. Da RFZO obezbedi uslove za razmatranje postojećeg (nepravednog) načina finansiranja instituta/zavoda za javno zdravlje, koji se primenjuje od 2002. godine, kao i da se izvrši izmena Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013), (odredbe izmena 93/2012 koje nisu integrisane u tekst), na način da se u članu 47. stav 2. broj: "2015" zamenjuje se brojem: "2016" ili da se u stavu 3. istog člana posle reči: "ustanove kulture" dodaju reči: "i zdravstvene ustanove čiji su osnivači Republika Srbija i organi lokalne vlasti,". Navedeno iz razloga što je od krucijalnog značaja za opstanak rada instituta/zavoda za javno zdravlje da se sopstveni prihodi ne uzimaju u budžet RS

U ČETVRTAK 30.10.2014. SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA O PLATNIM RAZREDIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/10/2014 15:34:57
Tags: platnirazrediSindikatzdravstvaMinistarstvozdravlja
Obaveštavamo Vas da ćе se u četvrtak, 30. oktobra 2014. godine sa početkom u 11:30 čасова u Palati Srbije ( Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kabinet ministra br. 370 ) održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata na temu platnih razrеda. Molimo da navedenom sastanku neizostavno prisustvujete.

INFORMACIJA SA SASTANKA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/10/2014 15:25:55
Tags: SindikatzdravstvaMinistarstvozdravljaplatnirazrediplatenaknadastomatologija
Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja kojem su prisustvovali državni sekretar pri Ministarstvu zdravlja prof. dr Berislav Vekić, članovi Komisije za izradu platnih razreda i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu, razgovaralo se o predlogu platnih razreda i drugim otvorenim pitanjima. Još jednom je zahtevano da svi zaposleni u javnom sektoru imaju isti tretman u vezi sa platnim razredima. Napominjemo, da je predlog našeg Sindikata vezano za platne razrede zaposlenih u zdravstvu u najvećem delu prihvaćen.

REZULTATI ANKETE SA 19. SUSRETA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Ankete · 30/9/2014 21:07:19
Tags: anketaSusretizdravljaSekcijamladihBugarska
Od 14 – 20. septembra održani su 19. tradicionalni Susreti zdravlja, a u okviru dogovorenih aktivnosti članovi Sekcije su sproveli anketiranje učesnika igara, a sa ciljem utvrđivanja relevantnog mišljenja o kvalitetu smeštaja, ishrane i sportskog programa. Anketirani su imali mogućnost da se izjasne o željenoj destinaciji i terminu održavanja 20. jubilarnih Susreta zdravlja, a rezultati ankete su sledeći: Broj anketiranih učesnika: 901

DODELOM PEHARA I MEDALJA ZAVRŠENI SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 22/9/2014 01:12:53
Tags: SusretizdravljasportskeigreSindikatzdravstvaZoranSavić
U pet takmičarskih dana medicinari iz cele Srbije ogledali su se na sportskim terenima hotela Kotva. Takmičenja su protekla u fer i korektnoj atmosferi kako i dolikuje sportskoj manifestaciji, a svečanom dodelom medalja i pehara najboljim pojedincima i ekipama uspešno su završeni 19. Susreti zdravlja. Takmičarima i gostima se na učešću zahvalio predsednik dr Zoran Savič, a zastava Susreta je spuštena sa jarbola do sledeće godine.

OTVORENI 19. SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 15/9/2014 13:47:33
Tags: SusretizdravljaBugarskasportskeigreSindikatzdravstvaZoranSavić
Juče, 14.09.2014.god. u Sunčanom Bregu (Bugarska) otvoreni su tradicionalni 19. Susreti zdravlja u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. U sportskim takmičenjima madicinara učestvuju prestavnici svih okruga, sa preko 1000 takmičara u raznim disciplinama, a sva takmičenja odvijaće se u narednih šest dana na terenima hotelskog kompleksa Kotva. Dobrodošlicu i fer takmičenja učesnicima poželeo je dr Zoran Savić, predsednik Sindikata, koji je posle smotre učesnika, intoniranja himne i podizanja zastave Susreta zdravlja proglasio igre otvorenim.

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/6/2014 09:33:31
Tags: SindikatzdravstvaobaveštenjeMinistarstvozdravljaMinistarstvozaradsastanak
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su na sastanku održanom 05.06.2014.godine kome su prisustvovali ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pomoćnik ministra za oblast rada Zoran Lazić sa saradnicima i ispred Ministarstva zdravlja pomoćnik ministra Gordana Basta sa saradnicima, predstavnici našeg Sindikata izneli probleme zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koji će se razmatrati na narednom sastanku.

O B A V E Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/6/2014 09:34:17
Tags: SindikatzdravstvaMinistarstvozdravlja
Na poziv pomoćnika ministra zdravlja, Gordane Baste, 3. Juna 2014. godine održan je prvi sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja u novom sazivu i našeg Sindikata. Predstavnici Sindikata izneli su aktuelne probleme zaposlenih i ukazali na težak materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih u zdravstvu Novi sastanak održaće se u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 5. juna 2014. godine.

Svetski dan zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/4/2014 12:36:42
Tags: danzdravljaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da se pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije, 07.april širom sveta obeležava kao Svetski dan zdravlja (engl. World Health Day). Svetski dan zdravlja se slavi kao godišnjica osnivanja SZO, s jedne strane, ali u isto vreme organizacija koristi taj dan da bi skrenula pažnju svetske javnosti na najznačajnije probleme u vezi sa zdravljem ljudi na globalnom nivou. Svetski dan zdravlja danas priznaju i obeležavaju mnoge vlade i nevladine organizacije zainteresovane za javno zdravlje, a među njima i Vlada Republike Srbije. Cilj je da se ukaže na konkretan problem, da se podigne svest ljudi o njegovom značaju, kao i da se predlože odgovarajuće mere, odnosno konkretna rešenja i da se finansijski i na druge načine pomogne svim regionima, s akcentom na one koji su najugroženiji. Napominjemo da zdravstvo ne predstavlja samo trošak u budžetu naše države kako neki žele da ga prikažu, već naprotiv, predstavlja krucijalnu granu i investiciju svakog naprednog i zdravog društva.

OBAVEŠTENjE – ODRŽAN SASTANAK ČELNIKA NAŠEG SINDIKATA I MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 28/2/2014 09:26:39
Tags: SindikatzdravstvuZoranSavićMinistarstvozdravljakapitacijasolidarniporez
a sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja 27.02.2014. godine kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić i potpredsednik Milovan Novaković i ispred Ministarstva zdravlja državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra dr sci. med. Darko Laketić, razgovarano je o aktuelnim problemima u zdravstvu (kapitacija, solidarni porez, rešavanje problema ”neugovorenih” radnika i drugim pitanjima vezano za radno-pravni položaj zaposlenih-Zavod za HMP Niš...).

DISKRIMINACIJA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/2/2014 12:08:20
Tags: diskriminacijaSindikatzdravstvuMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom ukazuje Vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja i RFZO na probleme vezane za ”ugovorene” i ”neugovorene” zaposlene, odnosno iskazanu diskriminaciju zaposlenih. Naime, jedino u oblasti zdravstva postoje zaposleni koje RFZO (preko koga se plate i isplaćuju) ne prepoznaje, pa im plate-zarade isplaćuje poslodavac iz sopstvenih sredstava, ukoliko ista uopšte ima u dovoljnoj meri da bi namirio potraživanja zaposlenih u celosti. Napominjemo, da ni Ustav Republike Srbije, ni Zakon o radu, ni podzakonski akti ne prave razliku po navedenim kriterijumima i propisuju izričitu zabranu svakog vida diskriminacije zaposlenih.

Stigao odgovor Ministarstva zdravlja - "Nismo nadležni!"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/2/2014 11:04:39
Tags: MinistarstvozdravljaSindikatzdravstvaZoranSavićdopissolidarniporezumanjenjezarada
Povodom dopisa broj: 07/14 od 31. januara 2014. godine koji ste uputili Ministarstvu zdravlja, a odnosi se na inicijativu za izuzimanje zaposlenih u delatnosti zdravstva od primene propisa kojim se uređuje umanjenje neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, obaveštavamo Vas da sadržaj predmetnog dopisa nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. U skladu sa navedenim, predmetni dopis, odnosno inicijativu prosledili smo Ministarstvu finansija na dalju nadležnost i postupanje.

UPUĆEN ZAHTEV ZA PRIMENU POZITIVNIH PROPISA I OTKLANjANjE UKAZANIH NEPRAVILNOSTI U VEZI SA UMANjENjEM KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U KLINIČKOM CENTRU VOJVODINE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/2/2014 11:55:51
Tags: zahtevMinistarstvozdravljaSindikatzdravstvakoeficijentKBCVojvodine
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije pristigao je zahtev Jedinstvene sindikalne organizacije Kliničkog centra Vojvodine iz Novog Sada za pružanje pomoći članovima-zaposlenima u Kliničkom centru Vojvodine, povodom dostavljenih ponuda za izmene ugovora o radu, kojim se smanjuje koeficijent za obračun i isplatu plate zaposlenih, a na osnovu Zapisnika o izvršenoj kontroli ugovorenih obaveza u Kliničkom centru Vojvodine broj: 450-5812/13-4 od 22.01.2014. godine od strane nadzornika osiguranja RFZO-a, kao i na osnovu odluke direktora navedene zdravstvene ustanove. Naime, na osnovu uvida u Zapisnik o izvršenoj kontroli ugovorenih obaveza u Kliničkom centru Vojvodine broj: 450-5812/13-4 od 22.01.2014. godine, konstatovali smo da isti sadrži u pojedinim delovima i nalaz koji nije u skladu sa zakonom, odnosno Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/1/2014 11:24:29
Tags: zahtevijavnasednicaMinistarstvozdravljaSindikatzdravstvadopis
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je iz Ministarstva zdravlja stigao odgovor na zahteve Sindikata upućene Vladi Republike Srbije. Zahtevi su upućeni na Javnoj sednici ROS-a održanoj ispred zgrade Vlade Republike Srbije dana 28.11.2013. godine. U prilogu Vam dajemo na uvid odgovor i zahteve koji su predati Vladi Republike Srbije.

OBAVEŠTENjE POVODOM ORGANIZOVANjA 19. SUSRETA ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/1/2014 10:19:20
Tags: SustretizdravljaRSISindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da će se tradicionalni 19. Susreti zdravlja održati u Sunčevom Bregu u Republici Bugarskoj u periodu od 01. do 07. juna 2014. godine. Podsećamo Vas da je do 03. februara 2014. godine, neophodno prijaviti broj učesnika tradicionalnih 19. Susreta zdravlja sa odstupanjem +/- 20% i uplatiti najmanje 10% potrebnih novčanih sredstava, a sve u skladu sa datom instrukcijom broj 90 od 28.11.2013. godine.

OBAVEŠTENjE - Održan sastanak u Ministrastvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/1/2014 14:50:45
Tags: SindikatZdravstvaMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je na poziv državnog sekretara pri Ministarstvu zdravlja prim. dr. Periše Simonovića dana 20.01.2014. godine, održan sastanak povodom rešavanja problema u vezi sa materijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i drugim otvorenim pitanjima.

Stigao odgovor Ministarstva zdravlja : * zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini prosečne plate u prethodna tri meseca za vreme korišćenja godišnjeg odmora*

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/11/2013 11:26:54
Tags: sindikatzdravstvaministarstvozdravljaodgovor
...zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini prosečne plate u prethodna tri meseca za vreme korišćenja godišnjeg odmora, a pod prosečnom platom se podrazumeva koja se sastoji od: osnovice za obračun plata, koeficijenta i korektivnog koeficijenta, koji se množe osnovicom, dodataka na platu i obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

Stav Ministarstva zdravlja u vezi prava zaposlenog na novogodišnju nagradu i prava na prigodan poklon za decu do 15 godina starosti - Apoteka Beograd

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/10/2013 17:33:35
Tags: jubilarnenagradeisplataMinistarstvozdravlja
Povodom Vašeg dopisa od 9. septembra 2013. godine, koji je prispeo u Ministarstvo zdravlja 13. septembra 2013. godine, u vezi prava zaposlenog na novogodišnju nagradu i prava na prigodan poklon za decu do 15 godina starosti, obaveštavamo Vas o sledećem: Članom 107. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom („Službeni glasnik RS”, br. 36/10,42/10, 46/13 i 74/13) propisano je da zaposlenima pripada pravo na isplatu novogodišnje nagrade u jednakom iznosu a o visini ove nagrade, Vlada i reprezentativni sindikati pregovaraju svake godine u postupku donošenja predloga budžeta Republike Srbije.

VAŽNO OBAVEŠTENJE IZ MINISTARSTVA ZDRAVLJA !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/7/2013 14:25:41
Tags: MinistarstvozdravljaPKU
Na sednici Pregovaračkog tima Vlade i predstavnika reprezentativnih sindikata, održane 25.06.2013. godine, postignut je sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, sa proširenim dejstvom ("Službeni glasnik RS", broj 36/10, 42/10 i 46/13) do 31.10.2013. godine. Prema članu 263. Zakona o radu kolektivni ugovor se zaključuje na tri godine, a po isteku ovog roka, kolektivni ugovor prestaje da važi, ako se učesnici kolektivnog ugovora drukčije ne sporazumeju najkasnije 30 dana pre isteka važenja kolektivnog ugovora.

S A O P Š T E NJ E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/7/2013 14:07:45
Tags: PKUZoranSavićMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove i zaposlene u delatnosti zdravstva, da je u današnjim razgovorima sa predstavnicima Ministarstva zdravlja potvrđeno da je u toku procedura za objavljivanje Sporazuma o produženju važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija ( sa proširenim dejstvom) i da je nesporna primena istog do 31. oktobra 2013. godine.

Naš Sindikat uputio urgenciju Ministarstvu zdravlja za hitan nastavak pregovora za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/6/2013 17:56:54
Tags: urgencijaPKUMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlennh u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije ima razumevanja za objektnvne okolnosti i teškoće u kojima se nalazi Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Republike Srbije, ali smatramo da je zajednički interes i Vlade i Sindikata da se pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva okončaju u skladu sa Zakonom.

Rezultati takmičenja na 18. Susretima zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/6/2013 19:06:26
Tags: biltenrezultatisusretizdravlja
Bilten plasmana sportskih takmičanje na 18. Susretima zdravlja u Sunčevom bregu (Bugarska)

Otvoreni 18. Susreti zdravlja !

Objavio Administrator in Aktivnosti · 2/6/2013 11:14:29
Tags: igrezdravljaRSI
U Sunčevom Bregu (Bugarska) otvorene su 18. Susreti zdravlja u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

Ministarstvo zdravlja razmotrilo predloge našeg Sindikata

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/3/2013 22:25:51
Tags: ministarstvozdravlja
Ministarstvo zdravlja je razmotrilo predloge i sugestije Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u vezi položaja i načina poslovanja apoteka u državnoj, odnosno privatnoj svojini u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i položaja zdravstvenih radnika i nemedicnskog kadra, te će iste uzeti u obzir prilikom uređivanja navedenih pitanja u narednom periodu, a noričito kroz kontinuirani dijalog koji ovo ministarstvo vodi sa sindikatima zaposlenih u zdravstvu u Republici Srbiji.

Predsednik Dr Zoran Savić uputio Ministarstvu zdravlja zahtev za urgentan prijem sindikalnog rukovodstva KBC Priština - Gračanica

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/2/2013 14:19:30
Tags: MinistarstvozdravljadopisZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas moli, da Vi lično ili Vaši saradnici primite sindikalno rukovodstvo KBC Priština - Gračanica, u utorak, 12. februara 2013. godine. Predmet sastanka su isključivo sindikalna pitanja - neisplata plata, odnosno zarada. Naime, zarade nisu isplaćivane zaposlenima u KBC Priština i Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica od drugog dela decembra 2012. godine.

Upućen zahtev Ministarstvu zdravlja za otpočinjanje pregovora radi produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/1/2013 12:36:45
Tags: ZoranSavićministarstvozdravljadopis
Zahtev za otpočinjanje pregovora radi produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom ili zaključivanja Aneksa istog

Sastanak Komisije PKU 7.februara

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/1/2013 12:18:32
Tags: PKUMinistarstvozdravljadopiskomisija
Obaveštavamo Vas da će se sastanak Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustnaove čiji je osnivač Republika Srbija održati 7. februara 2013. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Ministarstva zdravlja, ul. Nemanjina 22-26, V sprat, soba broj 6.

Stigao odgovor Ministarstva zdravlja povodom izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/12/2012 10:47:57
Tags: MinistarstvozdravljaZZOizmenezakona
Iz Ministarstva zdravlja našem Sindikatu i predsedniku dr Zoranu Saviću, upućen je dopis povodom inicijative koju je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije podneo, a koji se odnosi na potrebu izmene člana 33. stav 5 Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Upućena urgencija Ministarstvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/12/2012 14:22:42
Tags: urgencijaMinistarstvozdravljaZoranSavić
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije uputio je danas urgenciju Ministarstvu zdravlja, odnosno Komisiji za praćenje promena i davnje autentičnog tumačenja Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija...

Zahtev za isplatu novogodišnje, odnosno nagrade za božićne praznike za sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/12/2012 14:00:02
Tags: ZoranSavićministarstvozdravljaministarstvofinansija
Predsednik dr Zoran Savić uputio je dopis Ministrastvu zdravlja i Ministarstvu finasija sa zahtevom za isplatu novogodišnje...

Naš sindikat uputio zahteve nadležnima

Objavio Administrator in Novosti · 15/11/2012 16:20:36
Tags: ZoranSavićzahtevMinistarstvozdravljaskupština
Predsednik Zoran Savić je na adrese Narodne Skupštine, Vlade Srbije, Ministarstva zdravlja, Komisije za procenu zdravstvenih tehnologija, Pokrajinskog sekretarijata zdravstva, sekretarijata za zdravstvo Beograda, gradonačelnika Beograda, Farmaceutske komore, direktora zdravstvenih ustanova apoteka i predsdnicima sindikalnih organizacija uputio ...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu